اطلاعات کلی قواعد اینکوترمز ۲۰۱۰

نکات برگزیده از مقدمه کتاب اینکوترمز ۲۰۱۰

اطلاعات کلی قواعد اینکوترمز ۲۰۱۰

قواعد اینکوترمز :

مجموعه ای از اصطلاحات سه حرفی را توضیح می دهندکه منعکس کننده رویه بازرگانی در قراردادهای فروش کالا هستند .

این قواعد عمدتاً وظایف، هزینه ها و خطرها در جریان تحویل کالا از فروشنده به خریدار را توصیف می کند.

اطلاعات کلی مندرج در مقدمه کتاب اینکوترمز ۲۰۱۰ در مورد استفاده و تفسیر قواعد اینکوترمز ۲۰۱۰،

که بخشی از قواعد محسوب    نمی شوند.

راهنمایی هایی در مورد مفهوم اصطلاحات:

حمل کننده : 

از لحاظ قواعد اینکوترمز ۲۰۱۰ طرفی است که قرارداد حمل با وی منعقد می گردد

تشریفات گمرکی:

الزاماتی هستند که به منظور رعایت هرگونه مقررات گمرکی قابل اعمال باید برآورده شوند و ممکن است شامل تعهدات اسنادی، امنیتی، اطلاع رسانی یا بازرسی فیزیکی کالا گردد.

تحویل:

این مهفوم در حقوق و رویه تجارت معانی چندگانه ای دارد، لکن در قواعد اینکوترمز ۲۰۱۰ برای مشخص کردن این امر به کار می رود که مسئولیت خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا در کجا از فروشنده به خریدار انتقال می یابد.

سند تحویل دادن(کالا) :

این عبارت اکنون به صورت عنوان ماده الف/۸ به کار می رود و به مفهوم سندی است که برای اثبات انجام گرفتن تحویل کالا مورد استفاده قرار می گیرد.

در مورد بسیارری از قواعد انیکوترمز ۲۰۱۰، سند تحویل دادن کالا در واقع سند حمل و نقل یا مدرک الکترونیکی مشابه آن است.

البته در مورد EXW ,FCA, FAS ,FOB ،سند تحویل کالا می تواند تنها یک رسید باشد.

سند تحویل کالا همچنین ممکن است کارکردهای دیگری نیز داشته باشد، برای مثال این سند به عنوان بخشی از سازوکار پرداخت عمل نماید.

مدرک یا عملیات الکترونیکی :

مجموعه ای از اطلاعات است که از یک یا چند پیام الکترونیکی تشکیل می شود و در صورت اقتضاء از لحاظ کارکرد معادل سند کاغذی مشابه است.

 

 

این صفحه جهت استفاده کاربران محترم سایت در حین تکمیل مطالب موارد مهم از قواعد اینکوترمز ۲۰۱۰ می باشد .