,

انواع گواهینامه رانندگی

انواع گواهینامه رانندگی

انواع گواهینامه رانندگی

با تصویب آیین نامه جدید
گواهی نامه های رانندگی به پنج گروه جدید تقسیم شدند

 آیین نامه صدور گواهینامه رانندگی بر اساس مصوبه هیئت وزیران به ۵ نوع تغییر یافت .

صدور گواهینامه های رانندگی ب۱، ب۲، پ۱ و پ۲ بر اساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴

و گواهینامه‌های رانندگی موتورسیکلت قدیم، پایه یکم قدیم و ویژه قدیم،

بر اساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۴۷ متوقف شد .

طبق این گزارش آیین نامه جدید طی دستورالعمل های اجرایی با هدف خدمات دهی به هنرجویان به موسسه راهگشا ابلاغ شد .

طبق این آیین نامه، انواع گواهینامه به ۵ نوع تغییر یافت که به شرح زیر است :

طبق ماده یک اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،

هر فرد برای رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی،

باید یکی از انواع گواهینامه های اشاره شده و متناسب با آن وسیله نقلیه را داشته باشد .

ردیفنوع و یا پایهوسایل نقلیه مجاز برای رانندگیگواهینامه پیش­‌نیازشرط سنی
۱موتورسیکلتانواع موتورسیکلت۱۸ سال تمام
۲پایه سوموسایل نقلیه موتوری با حداکثر مجموع وزن وظرفیت بار ۵/۳ تن و یا برای حمل حداکثر ۹ نفر سرنشین با احتساب راننده۱۸ سال تمام
۳پایه دوموسایل نقلیه موتوری با حداکثر مجموع وزنو ظرفیت بار ۶ تن و یا برای حمل حداکثر ۲۶ نفر سرنشین با احتساب رانندهپایه سوم۲۳سال تمام
۴پایه یکموسایل نقلیه موتوری با مجموع وزنو ظرفیت بار بیش از ۶ تن و یا برای حمل بیش از ۲۶ نفر سرنشینپایه دوم۲۵ سال تمام
۵پایه ویژهانواع وسایل نقلیه عمرانی، صنعتی، کشاورزی و کارگاهی۲۰ سال تمام