برای اولین بار در کشور (دوره آموزشی)

دوره آموزشی

دوره آموزشی: تکنیکهای کاربردی در انعقاد قراردادهای بیمه ای با شرکتهای بیمه

 

جلسه اول: ریسک و انتقال آن:


۱-شناسایی ،ارزیابی وانتقال ریسک های بیمه پذیر در سازمان.
۲-تبیین ضرورت نگهداری پاره ای از ریسک ها در سازمان .
۳-فرآیند صدور یک بیمه نامه در شرکت های بیمه ای .
۴-تشریح پوشش ها و قواعد بیمه ای د رصدور بیمه نامه ها.
۵-تحلیل شرایط عمومی ، خصوصی , ویژه و کلوز ها.

جلسه دوم : موسسات بیمه ای 

۱-سازمان و تشکیلات شرکت ها و موسسات وابسته در صنعت بیمه .
۲-نقش سازمان های نظارتی – حاکمیتی بر فعالیت موسسات بیمه ای.
۳-تشریح وجوه تمایز شرکت های بیمه خصوصی و دولتی و نمایندگان.
۴- تبیین جایگاه قانونی نمایندگان ، کارگزاران ، ارزیابان خسارت بیمه ای.
۵-سایر موسسات و شرکتهای فعال و مرتبط با صنعت بیمه .

جلسه سوم : قوانین و مقررات بیمه ای

۱-منابع قوانین و مقررات دربیمه های بازرگانی وشیوه تصویب آنها.

۲- بررسی نقش اصول بیمه درتدوین قوانین ومقررات بیمه .
۳-تشریح مهمترین قوانین و مقررات بیمه .
۴-نحوه دستیابی به جدید ترین قوانین و مقررات بیمه .
۵-قوانین و مقرراتی که از نظر خریداران بیمه نامه دور می ماند.

جلسه چهارم: فرم پیشنهاد ، بیمه نامه ها :

۱- جایگاه و اهمیت قانونی – حقوقی تکمیل فرم پیشنهاد .
۲- اطلاعاتی که الزاما” در فرم پیشنهاد می باید به شرکت بیمه ارائه شود .
۳- تشخیص اطلاعاتی که در فرم پیشنهاد افشای آن الزامی نیست.
۴- انواع بیمه و مبانی محاسبه حق بیمه در بیمه های بازرگانی .
۵- بهترین شیوه پرداخت حق بیمه به شرکت های بیمه .

جلسه پنجم: خسارت :


۱- مفهوم خسارت از نظر شرکتهای بیمه .
۲- اولین اقدامات لازم بهنگام وقوع حادثه خسارتی.
۳-نحوه اعلام خسارت وارائه مدارک به شرکت بیمه .
۴-شیوه همکاری با کارشناسان بیمه در ارزیابی خسارت. 
۵-انواع مکاتبات اداری و حقوقی با شرکت های بیمه .

جلسه ششم: تفاهم نامه نویسی:


۱- تبیین دلایل فنی و حقوقی تفاهم نویسی با شرکت بیمه .
۲- نحوه مشارکت درمنافع (سود)حق بیمه های پرداختی .
۳-نحوه تغییر و تعدیل شرایط بیمه نامه ها در تفاهم نامه .
۴-تعیین نحوه رسیدگی و ارزیابی کلیه خسارات بیمه ای.
۵-کیفیت درج شرایط رفع اختلاف در قراردادهای بیمه ای.

جلسه هفتم:کارگاه مورد کاوی:

 
در این کارگاه یک پرونده بیمه ای از شروع قرارداد (صدور- تفاهم نامه) تا طرح دعوی در دادگاه و دریافت خسارت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل کارشناسی قرار می گیرد.
مدت دوره :۲۰ ساعت