توانگری مالی شرکت های بیمه

 آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث

(توانگری مالی شرکت های بیمه)

 

آیین­ نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

 

                                                              شماره۱۷۹۹۱/ت۵۳۹۸۸هـ

  ۱۳۹۷/۲/۲۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی بیمه و

به استناد ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ

آیین­ نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده۱ـ

در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون است:

الف ـ قانون:

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ

ب ـ بیمه مرکزی:

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پ ـ شرکت بیمه:

هر یک از شرکت­های بیمه در حال فعالیت یا در شرف تأسیس که تقاضای مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث را از بیمه مرکزی دارند.

ت ـ مجوز فعالیت:

اجازه کتبی بیمه مرکزی برای فعالیت شرکت بیمه در رشته شخص ثالث که براساس این آیین­ نامه صادر می­شود.

ث ـ توانگری مالی:

نسبت توانگری مالی شرکت بیمه که براساس مصوبات شورای عالی بیمه تعیین می­شود.

ماده۲ـ

شرکت بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث جهت اخذ مجوز فعالیت در این رشته باید به تشخیص بیمه مرکزی واجد شرایط زیر باشد:

الف ـ داشتن حداقل سرمایه پرداخت­ شده مطابق با آخرین مصوبه هیأت وزیران، موضوع ماده (۳۶) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­ گری ـ مصوب ۱۳۵۰ـ .

ب ـ کفایت ذخایر بیمه­ ای رشته شخص ثالث برای شرکت­ های در حال فعالیت، بر اساس ضوابط موضوع ماده (۵۸) قانون.

پ ـ دارا بودن حداقل توانگری مالی در سطح (۲) آیین­ نامه مصوب شورای عالی بیمه.

ت ـ داشتن امکانات سخت ­افزاری و نرم­ افزاری و سامانه­ های اطلاعاتی لازم برای صدور بیمه­ نامه و پرداخت خسارت و

تبادل اطلاعات و امکان فروش الکترونیکی بیمه­ نامه شخص ثالث براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی.

ث ـ داشتن نیروی انسانی واجد صلاحیت به تعداد مورد نیاز در امور صدور بیمه­ نامه و

کارشناس پرداخت خسارت متناسب با برنامه­ های اجرایی شرکت براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی.

ج ـ داشتن سابقه مناسب پرداخت خسارت براساس عواملی نظیر پرداخت به موقع خسارت، رعایت حقوق بیمه­ گذاران و زیان­دیدگان

در رشته بیمه شخص ثالث برای شرکت­های در حال فعالیت براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی.

ماده۳ـ

شرکت بیمه متقاضی فعالیت در رشته شخص ثالث، باید تقاضای فعالیت در این رشته را به همراه مدارک و

مستندات لازم برای احراز شرایط مندرج در ماده (۲) این آیین­نامه به بیمه مرکزی تسلیم نماید.

ماده۴ـ

بیمه مرکزی موظف است پس از دریافت کلیه مدارک و اطلاعات موضوع ماده (۲) این آیین­نامه ظرف (۴۰) روز در صورت احراز شرایط،

مجوز فعالیت را صادر و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلایل عدم احراز شرایط به شرکت بیمه متقاضی اعلام نماید.

تبصره ـ

بررسی مجدد درخواست شرکت بیمه پس از رفع نواقص امکانپذیر است.

ماده۵ ـ

در صورتی که شرکت بیمه طبق تشخیص بیمه مرکزی هر یک از شرایط مندرج در این آیین ­نامه را از دست بدهد موظف است

در مهلت زمانی که بیمه مرکزی تعیین می­ نماید (حداکثر یک سال) وضعیت خود را با ضوابط این آیین نامه منطبق نماید.

در غیر این صورت بیمه مرکزی مطابق مفاد ماده (۵۷) قانون و آیین نامه آن عمل خواهد کرد.

ماده۶ ـ

بیمه مرکزی موظف است ضوابط و اطلاعات مربوط به صدور، لغو، تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت هر یک از شرکت­های بیمه در رشته شخص ثالث را

به صورت مستمر در پایگاه اطلاع ­رسانی خود جهت اطلاع عمومی منتشر نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری