,

جدول محاسبه ریالی دیه مرد مسلمان در سال ۹۸

نرخ دیه سال ۹۸

نرخ دیه سال ۹۸

نوع دیهنرخ دیه به ریالنوع دیهنرخ دیه به ریال

دیه کامل

۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰

چهار درصد دیه

۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰

یک دبنار شرعی

۲/۷۰۰/۰۰۰

چهار و نیم درصد دیه

۱۲۱/۵۰۰/۰۰۰

یک درهم شرعی

۲۷۰/۰۰۰

پنج درصد دیه

۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰

یک شتر

۲۷/۰۰۰/۰۰۰

پنج و نیم درصد دیه

۱۴۸/۵۰۰/۰۰۰

یک ده هزارم دیه

۲۷۰/۰۰۰

شش درصد دیه

۱۶۲/۰۰۰/۰۰۰

یک هزارم دیه

۲/۷۰۰/۰۰۰

شش و نیم درصد دیه

۱۷۵/۵۰۰/۰۰۰

یک صدم دیه

۲۷/۰۰۰/۰۰۰

هفت درصد دیه

۱۸۹/۰۰۰/۰۰۰

نیم صدم دیه

۱۳/۵۰۰/۰۰۰

هفت ونیم درصد دیه

۲۰۲/۵۰۰/۰۰۰

یک دهم درصد دیه

۲/۷۰۰/۰۰۰

هشت درصد دیه

۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰

دو دهم درصد دیه

۵/۴۰۰/۰۰۰

هشت و نیم درصد دیه

۲۲۹/۵۰۰/۰۰۰

سه دهم درصد دیه

۸/۱۰۰/۰۰۰

نه درصد دیه

۲۴۳/۰۰۰/۰۰۰

چهار دهم درصد دیه

۱۰/۸۰۰/۰۰۰

ده درصد دیه

۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰

پنج دهم درصد دیه

۱۳/۵۰۰/۰۰۰

یک دهم دیه

۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰

شش دهم درصد دیه

۱۶/۲۰۰/۰۰۰

دو دهم دیه

۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰

هفت دهم درصد دیه

۱۸/۹۰۰/۰۰۰

سه دهم دیه

۸۱۰/۰۰۰/۰۰۰

هشت دهم درصد دیه

۲۱/۶۰۰/۰۰۰

چهار دهم دیه

۱/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰

نه دهم درصد دیه

۲۴/۳۰۰/۰۰۰

پنج دهم دیه

۱/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰

یک درصد دیه کامل

۲۷/۰۰۰/۰۰۰

شش دهم دیه

۱/۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و یک دهم درصد دیه

۲۹/۷۰۰/۰۰۰

هفت دهم دیه

۱/۸۹۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و دو دهم درصد دیه

۳۲/۴۰۰/۰۰۰

هشت دهم دیه

۲/۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و سه دهم درصد دیه

۳۵/۱۰۰/۰۰۰

نه دهم دیه

۲/۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و چهاردهم درصد دیه

۳۷/۸۰۰/۰۰۰

نصف دیه کامل

۱/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و پنج دهم درصد دیه

۴۰/۵۰۰/۰۰۰

ثلث دیه کامل

۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و شش دهم درصد دیه

۴۳/۲۰۰/۰۰۰

ربع دیه کامل

۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰

بک و هفت دهم درصد دیه

۴۵/۹۰۰/۰۰۰

خمس دیه کامل

۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و هشت دهم درصد دیه

۴۸/۶۰۰/۰۰۰

چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل

۴۳۲/۰۰۰/۰۰۰

یک و نه دهم درصد دیه

۵۱/۳۰۰/۰۰۰

چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم از دیه کامل

۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰

دو درصد دیه

۵۴/۰۰۰/۰۰۰

یک پنجم از یک دهم دیه کامل

۵۴/۰۰۰/۰۰۰

دو و نیم درصد دیه

۶۷/۵۰۰/۰۰۰

یک سوم از یک دهم دیه کامل

۹۰/۰۰۰/۰۰۰

سه درصد دیه

۸۱/۰۰۰/۰۰۰

نصف دیه کامل

۱/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰

سه و نیم درصد دیه

۹۴/۵۰۰/۰۰۰

دیه کامل در ماه های حرام

۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰