سمینار حقوق بیمه گذاران

سمینار

سمینار حقوق بیمه گذاران

ردیف

نام دوره

مدت دوره

مدرسان

سطح دوره

۱

سمینار حقوق بیمه گذاران

۶ ساعت

آقای غریب

آقای لطفی

مقدمانی

۲

سمینار تکنیک های کاربردی در انعقاد قرارداد های بیمه ای با شرکت بیمه

۲۰ ساعت

آقای غریب

آقای لطفی

پیشرفته

 

 

 01

02

01 02

 

سمینار حقوق بیمه گذاران