داوری

داوری

داوری

داوری عبارت است از فصل اختلاف بین طرفین درخارج از دادگاه به وسیله ی شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آنها را در این جهت انتخاب نموده باشند.

به موجب بند (الف ) ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی “داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله ی شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی “