, ,

دیه بیمه نامه شخص ثالث در گذر زمان

دیه بیمه نامه شخص ثالث در گذر زمان

آشنایی با نحوه محاسبه نرخ دیه/ نرخ دیه در سال ۹۸ معادل قیمت ۱۰۰ شتر

دیه بیمه نامه شخص ثالث در گذر زمان

 

نرخ دیه هر سال از سوی قوه قضاییه تعیین می شود و نحوه محاسبه آن بر مبنای قیمت ۱۰۰ شتر است.

معیار محاسبه دیه در اسلام :

 •  ۱۰۰ شتر
 •  ۱۰۰ گاو
 • ۱۰۰۰ گوسفند
 • ۲۰۰ حلّه
 • یک هزار دینار
 • ۱۰ هزار درهم

علت تقویم سالانه دیه انسان بر اساس قیمت شتر:

شتر در بین همه این موارد قیمت کمتری دارد و نوعی قاتل یا جانی شتر یا قیمت شتر را برای پرداخت انتخاب می کند

با این حال پرداخت دیه بر اساس شتر یا قیمت شتر موضوعیت ندارد و قاتل می‌تواند هر کدام از موارد دیگر را نیز انتخاب کند.

در مورد قیمت دیه دیگر اعضای بدن هم همین نکته وجود دارد.

اگر در رأی دادگاه دیه عضوی با عنوان کسری از دیه کامل عنوان شد(مانند دیه دست که نصف دیه کامل است) به همین روال عمل میشود

و اگر دیه جراحتی با دینار عنوان شد معیار اندازه گیری دینار بر اساس همان قیمت شتر سنجیده می‌شود.

 

 • امسال هم  نرخ دیه کامل از سوی قوه قضاییه ۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  تومان تعیین شده است.

 • دیه کامل یک فرد در ماه های حرام هم ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  تومان در نظر گرفته شده است.

ماه های حرام عبارتند از :

 • محرم 

 • رجب

 • ذیقعده

 • ذیحجه

بر همین مبنا می‌توان دیه‌های جزیی را به نحوی که در زیر آمده است محاسبه کرد:

 

 • یک ده هزارم:                ۲۷/۰۰۰
 • یک هزارم:                  ۲۷۰/۰۰۰
 • یک صدم:                ۲/۷۰۰/۰۰۰
 • نیم صدم:                ۱/۳۵۰/۰۰۰

 

 • یک دهم درصد:            ۲۷۰/۰۰۰
 • دو دهم درصد:             ۵۴۰/۰۰۰
 • سه دهم درصد:            ۸۱۰/۰۰۰
 • چهار دهم درصد:        ۱/۰۸۰/۰۰۰
 • پنج دهم درصد:          ۱/۳۵۰/۰۰۰
 • شش دهم درصد:       ۱/۶۲۰/۰۰۰
 • هفت دهم درصد :      ۱/۸۹۰/۰۰۰
 • هشت دهم درصد:     ۲/۱۶۰/۰۰۰
 • نه دهم درصد:           ۲/۴۳۰/۰۰۰

 

 • یک صدم دیه کامل :   ۲/۷۰۰/۰۰۰
 • دو درصد دیه:            ۵/۴۰۰/۰۰۰
 • سه درصد دیه:          ۸/۱۰۰/۰۰۰
 • چهار درصد دیه:       ۱۰/۸۰۰/۰۰۰
 • پنج درصد دیه:         ۱۳/۵۰۰/۰۰۰
 • شش درصد دیه:      ۱۶/۲۰۰/۰۰۰
 • هفت درصد دیه:       ۱۸/۹۰۰/۰۰۰
 • هشت درصد دیه:     ۲۱/۶۰۰/۰۰۰
 • نه درصد دیه:           ۲۴/۳۰۰/۰۰۰
 • ده درصد دیه:           ۲۷/۰۰۰/۰۰۰

 

 • یک دهم دیه:           ۲۷/۰۰۰/۰۰۰
 • دو دهم دیه:            ۵۴/۰۰۰/۰۰۰
 • سه دهم دیه:          ۸۱/۰۰۰/۰۰۰
 • چهار دهم دیه:       ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰
 • پنج دهم دیه:         ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰
 • شش دهم دیه:      ۱۶۲/۰۰۰/۰۰۰
 • هفت دهم دیه:       ۱۸۹/۰۰۰/۰۰۰
 • هشت دهم دیه:     ۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰
 • نه دهم دیه:           ۲۴۳/۰۰۰/۰۰۰

 

 • نصف دیه کامل:      ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰
 • ثلث دیه کامل:        ۹۰/۰۰۰/۰۰۰
 • ربع دیه کامل:         ۶۷/۵۰۰/۰۰۰
 • خمس دیه کامل:    ۵۷/۰۰۰/۰۰۰

 

دیه بیمه نامه شخص ثالث در گذر زمان