,

دیه و ارش انواع آسیب بدنی سال ۱۴۰۰

دیه و ارش انواع آسیب بدنی سال ۱۴۰۰

نحوه محاسبه دیه و ارش انواع آسیب بدنی سال ۱۴۰۰

نوع و آسیب بدنی

دیه و ارش

درصد

نرخ دیه به ریال

حارصه 
یک شتر
یک درصد
۴۸/۰۰۰/۰۰۰
دامیه 
دو شتر
دو درصد
۹۶/۰۰۰/۰۰۰
متلاحمه
سه شتر
 سه درصد
۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰
سمحاق
چهار شتر
چهار درصد
۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰
موضعه
پنج شتر
 پنج درصد
۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰
هاشمه
ده شتر
 ده درصد یا یک دهم
۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰
منقله
پانزده شتر
پانزده درصد
۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰
ماء مومه
سی وسه شتر
سی و سه صدم درصد
۱/۵۸۴/۰۰۰/۰۰۰
جائفه
دیه
ثلث دیه کامل
۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
دامغه
دیه و ارش
ثلث دیه کامل+ارش
۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
سیاه شدن صورت بدون جراحت
شش دینار
۶ هزارم دیه کامل
۲۸/۸۰۰/۰۰۰
کبود شدن صورت و سایر اعضای بدن
 سه دینار
سه هزارم دیه کامل
۱۴/۴۰۰/۰۰۰
سرخ شدن اعضاء بدن
ربع دینار
یک چهارم از یک هزارم دیه کامل
 ۱/۲۰۰/۰۰۰
دیه نطفه که در رحم مستقر شده است
۲۰ دینار
دو صدم دیه کامل
۹۶/۰۰۰/۰۰۰
دیه علقه که خون بسته است
چهل دینار
جهار صدم دیه کامل
۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰
 دیه مضقه که بصورت گوشت درآمده است
شصت دینار
شش صدم دیه کامل
۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰
دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است
هشتاد دینار
هشت صدم دیه کامل
۳۸۴/۰۰۰/۰۰۰
 دیه جنین که گوشت واستخوان آن تمام شده است وهنوز روح درآن پیدا نشده است، فرقی بین پسر ودختر نیست
یکصد دینار
ده درصد دیه کامل
۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰
دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد)
دیه کامل
۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد)
نصف دیه کامل
۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
دیه جنین که روح در آن پیدا شده است واگر مشتبه باشد
سه چهارم دیه کامل
۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شکستگی مهر پشتی از ستون فقرات که درمان نگردد 
دیه کامل
۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شکستگی استخوان ترقوه در صورتی که درمان نشود یا معیوب درمان شود 
پنجاه درصد دیه کامل
۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شکستگی استخوان ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود (مطلوب)
 چهار درصد دیه کامل
۹۱/۲۰۰/۰۰۰
شکستگی هر دنده محیط بر قلب
دو و نیم درصد دیه کامل
۹۶/۰۰۰/۰۰۰
شکستگی هر دنده غیرمحیط بر قلب 
یک درصد دیه کامل
۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
قطع و یا از بین رفتن هر یک از دست ها یا پا از مفصل مچ (به شر آنکه دارای انگشتان کامل باشد)
۵۰ درصد
۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰
قطع تمام انگشتان یک دست یا پا از انتهای انگشتان یا تا مچ
پنجاه درصد
۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰
فلج شدن هر دست یا پا
۳۳٫۳۳۳۳۳۳ درصد
۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰

معیار محاسبه دیه در اسلام علاوه بر ۱۰۰ شتر، موارد دیگری را هم شامل می‌شود که عبارتند از ۱۰۰ گاو، یک هزار گوسفند، ۲۰۰ حلّه، یک هزار دینار و ۱۰ هزار درهم.

دیه نفس انسان با شتر محاسبه می‌شود و دیه سایر اعضای بدن با دینار،

(ارش  توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد)

بر اساس شرع و قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۹۷ ) دیه نفس انسان مسلمان یکی از امور شش گانه است که قاتل در انتخاب هر یک از آن‌ها مخیر می‌باشد و تلفیق آن‌ها جایز نیست:

۱- ۱۰۰ شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۲- ۲۰۰ گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۳- یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۴- ۲۰۰ دست لباس سالم از حله های یمن

۵- یک هزار دینار مسکوک و غیر مغشوش که هر درینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است.

۶- ۱۰ هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره هستند.

تبصره- قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آن‌ها پرداخت می‌شود.