,

دیه و ارش انواع آسیب بدنی سال ۹۹

دیه و ارش انواع آسیب بدنی 

دیه و ارش انواع آسیب بدنی سال ۹۹

ردیف

نام آسیب

دیه/ارش/درصد

دیه سال ۱۳۹۹  – به ریال

۱
دیه کامل در ماه های غیر حرام
۱۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
۲
دیه کامل در ماه های حرام
۱۳۳٫۳۳۳۳۳
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳
شکستگی مهر پشتی از ستون فقرات که درمان نگردد
۱۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴
شکستگی استخوان ترقوه در صورتی که درمان نشود یا معیوب درمان شود
۵۰
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵
شکستگی استخوان ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود (مطلوب)
۴
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۶
شکستگی هر دنده محیط بر قلب
۲٫۵
۸۲,۵۰۰,۰۰۰
۷
شکستگی هر دنده غیرمحیط بر قلب
۱
۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۸
قطع و یا از بین رفتن هر یک از دست ها یا پا از مفصل مچ (به شر آنکه دارای انگشتان کامل باشد)
۵۰
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹
قطع تمام انگشتان یک دست یا پا از انتهای انگشتان یا تا مچ
۵۰
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰
فلج شدن هر دست یا پا
۳۳٫۳۳۳۳۳۳
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱
فلج شدن هر انگشت
۶٫۶۶۶۶۶۶۷
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲
شکستگی استخوان هر بند انگشت دوم تا پنجم دست که بدون عیب التیام یافته
۰٫۵۳
۱۷,۴۹۰,۰۰۰
۱۳
شکستگی استخوان هر بند انگشت شست دست که بطور معیوب التیام یافته
۰٫۶۶
۲۱,۷۸۰,۰۰۰
۱۴
شکستگی استخوان هر بند انگشت شست دست که بدون عیب التیام یافته
۰٫۸
۲۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۵
شکستگی استخوان هر بند انگشت شست دست که بطور معیوب التیام یافته
۱
۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶
خردشدگی استخوان هر بند انگشت دوم تا پنجم دست که بدون عیب التیام یافته
۰٫۸۸
۲۹,۰۴۰,۰۰۰
۱۷
خردشدگی استخوان هر بند انگشت دوم تا پنجم دست که بطور معیوب التیام یافته
۱٫۱۱
۳۶,۶۳۰,۰۰۰
۱۸
خردشدگی استخوان هر بند انگشت شست دست که بدون عیب التیام یافته
۱٫۳۳
۴۳,۸۹۰,۰۰۰
۱۹
خردشدگی استخوان هر بند انگشت شست دست که ببطور معیوب التیام یافته
۱٫۶۶
۵۴,۷۸۰,۰۰۰
۲۰
شکستگی شاخه فوقانی استخوان عانه چپ یا راست باالتیام سالم
۴
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱
شکستگی شاخه تحتانی استخوان عانه چپ یا راست باالتیام معیوب
۴
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲
شکستگی شاخه فوقانی استخوان عانه چپ یا راست باالتیام معیوب
۶
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۳
شکستگی شاخه تحتانی استخوان عانه چپ یا راست باالتیام سالم
۶
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۵
شکستگی استخوان نازک نی یا درشت نی ساق هر پا که بدون عیب بهبود یافته
۸
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۷
شکستگی استخوان نازک نی یا درشت نی ساق هر پا که بطور معیوب التیام بافته
۱۰
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶
شکستگی استخوان زند اعلی یا زند اسفل در هر دست که بدون عیب بهبود یافته
۸
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸
شکستگی استخوان زند اعلی یا زند اسفل در هر دست که بطور معیوب التیام بافته
۱۰
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹
شکستگی مهره کمری یا پشتی از ستون فقرات که بدون عیب درمان شود
۱۰
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰
شکستگی بینی که بدون عیب اصلاح گردد
۱۰
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱
خردشدگی استخوان زند اسفل یا زند اسفل ساعد هر دست که بدون عیب بهبود یافته
۱۳٫۳۳۳۳۳۳
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲
خردشدگی استخوان زند اسفل یا زند اسفل ساعد هر دست که بطور معیوب التیام بافته
۱۶٫۶۶۶۶۶۷
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳
خردشدگی استخوان درشت نی یا نازک ساق هر پا که بدون عیب بهبود یافته
۱۳٫۳۳۳۳۳۳
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴
خردشدگی استخوان درشت نی یا نازک ساق هر پا که بطور معیوب التیام بافته
۱۶٫۶۶۶۶۶۷
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵
کاهش سطح هوشیاری خفیف با بهبودی کامل
۲
۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
کاهش سطح هوشیاری متوسط با بهبودی کامل
۴
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۷
کاهش سطح هوشیاری شدید با بهبودی کامل
۱۰
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸
هرگونه عمل جراحی بازکردن شکم برای احشاء شکمی آسیب دیده(لاپاراتومی)
۴
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۹
از دست دادن کامل طحال در بزرگسالان
۱۰
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰
فاقد عملکرد جنسی
۱۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱
از دست دادن هر گونه توانایی در کنترل ادار
۱۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲
خونریزی زیر ملتحمه در هر چشم(خفیف)
۰٫۲
۶,۶۰۰,۰۰۰
۴۳
خونریزی متوسط زیر ملتحمه در هر چشم(خفیف)
۰٫۳
۹,۹۰۰,۰۰۰
۴۴
خونریزی شدید زیر ملتحمه هر چشم
۰٫۲
۶,۶۰۰,۰۰۰
۴۵
ساقط شدن ناخن هر انگشت که اگر بطور سفید و سالم بروید
۱
۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۶
ساقط شدن ناخن هر انگشت که دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید
۲
۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۷
کوفتگی نسج مغزی
۲
۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
خونریزی در داخل نسج مغزی
۳
۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۹
تجمع هوا در فضای فوق سخت شامه مغزی
۲٫۵
۸۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۰
تجمع هوا در فضای زیر سخت شامه مغزی
۵
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱
تجمع هوا در فضای زیر عنکبوتیه مغزی
۶٫۵
۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۲
تجمع هوا در فضای تحت عنکبوتیه مغزی
۳
۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۳
خونریزی در فضای تحت سحت شامه مغزی
۳
۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۴
خونریزی در فضای فوق سحت شامه ای مغز
۳
۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۵
حارصه دست و پا به جز انگشتان یا  بدن غیر از سر و صورت
۰٫۵
۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۵۶
دامیه دست و پا یا  بدن غیر از سر و صورت
۱
۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۷
متلاحمه دست و پا به جز انگشتان یا بدن غیر از سر و صورت
۱٫۵
۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۵۸
سمحاق دست و پا یا بدن غیر از سر و صورت
۲
۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۹
موضحه دست و پا یا بدن غیر از سر و صورت
۲٫۵
۸۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۰
حارصه هر بند انگشتان دوم تا پنجم
۰٫۰۳۳۳۳۳۳
۱,۱۰۰,۰۰۰
۶۱
دامیه هر بند انگشتان دوم تا پنجم
۰٫۰۶۶۶۶۶۷
۲,۲۰۰,۰۰۰
۶۲
متلاحمه هر بند انگشتان دوم تا پنجم
۰٫۱
۳,۳۰۰,۰۰۰
۶۳
حارصه بند انگشت شست دست
۰٫۰۵
۱,۶۵۰,۰۰۰
۶۴
دامیه بند انگشت شست دست
۰٫۱
۳,۳۰۰,۰۰۰
۶۵
متلاحمه بند انگشت شست دست
۰٫۱۵
۴,۹۵۰,۰۰۰
۶۶
کبودی دست و پا
۰٫۱۵
۴,۹۵۰,۰۰۰
۶۷
کبودی سر و صورت
۰٫۳
۹,۹۰۰,۰۰۰
۶۸
سیاه شدگی دست و پا
۰٫۳
۹,۹۰۰,۰۰۰
۶۹
سیاه شدگی سر و صورت
۰٫۶
۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۷۰
تورم در هر قسمت از دست ها
۰٫۵
۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۷۱
تورم در هر قسمت سرو صورت
۰٫۱۵
۴,۹۵۰,۰۰۰
۷۲
سیاه شدگی دست و پا
۰٫۳
۹,۹۰۰,۰۰۰
۷۳
تورم در هر قسمت از دست ها
۱
۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۷۴
از بین رفتن تمام ۲۸ دندان دائم
۱۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۵
از بین رفتن و ساقط شدن هر دندان جلو(قدامی) در بالا و پایین
۵
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۶
از بین رفتن و ساقط شدن هر دندان عقب(خلفی) در بالا و پایین
۲٫۵
۸۲,۵۰۰,۰۰۰

ماه های حرام عبارت است : رجب – ذی القعده – ذی الحجه و محرم