روش های محاسباتی هوشمند در صنعت بیمه

روش هاي محاسباتي هوشمند در صنعت بيمه

روش های محاسباتی هوشمند در صنعت بیمه جلد ۲

 

انتشارات پژوهشکده

کتاب روش های محاسباتی هوشمند در صنعت بیمه،

با تاکید بر نظزیه و کاربرد در دو جلد توسط پژوهشکده بیمه انتشار یافت.
این کتاب با پرداختن به کاربرد بسیاری از تکنیک های محاسباتی نرم

در برخی از مسائل پیچیده بیمه زندگی و غیر زندگی

به معرفی این کاربردها در حوزه بیمه و میاحث مالی با ذکر منابع علمی

از جمله مقالات و کتب مرجع در هر یک از موضوعات اشاره می کند.محاسبات نرم دانش بسیار جدیدی در حوزه محاسبات است

و این امکان را فراهم می آورد تا با قبول نا دقیق بودن جواب مسائل و محور قرار دادن ذهن انسان،

مسئله را مهار نموده و هزینه به دست آوردن راه حل را کاهش داد.

این تکنیک ها شامل الگوریتم های ژنتیک،

شبکه های عصبی،

منطق فازی، ا

لگوریتم های فرا ابتکاری و بسیاری از روش های دیگر می شود.

جلد دوم این کتاب در ۱۸ فصل با عناوین :

 • کاربرد شبکه های عصبی،
 • قدمه ای بر شبکه های عصبی در صنعت بیمه،
 • کاربردهای عملی شبکه های عصبی در بیمه اموال و حوادث،
 • بکارگیری الگوریتم های یادگیری آماری در نرخ گذاری بیمه اتومبیل،
 •  رویکرد داده کاوی برای قیمت گذاری حق بیمه در صنعت بیمه اتومبیل،
 • تکنیک های منطق فازی در صنعت بیمه غیر زندگی،
 • مدیریت ریسک جامعه آماری:کاهش هزینه ها و مدیریت ریسک در بیمه درمان،
 • رویکرد تئوری مجموعه فازی برای مدیریت دارایی و بدهی و تصمیم گیری،
 • بکار گیری شبکه های عصبی در پیش بینی شکست در بازار،
 • نشان دادن توانایی توضیحی شبکه های عصبی یادگیری بیزی برای کشف تقلب در ادعای خسارت اتومبیل،
 • ادغام فناوری های محاسباتی نرم در کاربردهای مرتبط با بیمه،
 • استواری در مدل های بیزی برای سیستم های پاداش-جریمه،
 • کاربرد مدل های رگرسیون لجستیک برای پیش بینی علت ترک شرکت بیمه توسط مشتری،
 • بکارگیری داده کاوی برای مدل سازی ریسک بیمه ای و مقایسه رویکردهای دادهکاوی و مدل سازی خطی،
 • کاربردهای جدید روش های باز نمونه گیری در مدل های اکچوئرال
 • هوشمندی سیستم و خرید و فروش فعال سهام،
 • تخصیص دارایی: استراتژی های سرمایه گذاری برای پرتفلیوی مالی و بیمه ای،
 • جبر جریان های نقدینگی، تئوری و کاربرد تنظیم شده است.