سؤالات متداول بیمه ثالث و بدنه

سئوالات متداول بیمه ثالث و بدنه

سؤالات متداول بیمه ثالث و بدنه

در زیر سؤالات متداول بیمه ثالث و بدنه که برای عموم مردم ممکن است پیش بیاید ذکر گردیده است :

 • دریافت خسارت از محل بیمه نامه بدنه و کارت طلایی امداد خودرو

۲۶- اینجانب بدلیل وقوع حادثه خسارت خودروی سمند خود با داشتن کارت طلایی از شرکت امداد خودرو خسارت کامل دریافت نموده ام.

هم اکنون به شرکت بیمه مراجعه و تقاضای خسارت ازمحل بیمه بدنه را دارم.

آیا شرکت بیمه می تواند ازپرداخت خسارت ازمحل بیمه نامه بدنه خودداری نماید ؟

جواب  : البته بسیار بندرت برای خودرویی هم کارت طلایی و هم بیمه نامه بدنه صادر می گردد!

معمولأ شرکتهای بیمه بنا به اصل غرامت ازپرداخت خسارت ازمحل بیمه بدنه پس از وصول خسارت ازمحل کارت طلایی خودداری می نمایند.

اما براساس یک مورد رأی صادره دردادگاه (بدوی ) که دردادگاه تجدید نظر نیز تأیید شده است

شرکت بیمه ای مکلف به پرداخت کلیه خسارات بیمه نامه بدنه ای شده که خسارت مزبور قبلأ از امداد خودرو وصول شده بود!

 • تصادف با عابر بدون تقصیر راننده

 ۲۵-  آیا وضعیتی وجود دارد که درحادثه تصادف با عابرپیاده راننده مقصرشناخته نشود؟

 • جواب : بله ، براساس ماده ۲۶ ازقانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده ۴ ازقانون ایمنی راه ها
 • درصورتی که راننده وسیله نقلیه ای کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نموده باشد مسئول شناخته نمی شود .
 • دراین زمینه رأی دادگاه نیز وجود دارد.

۲۴- درصورتی که دریک حادثه رانندگی منجر به خسارت که راننده مقصر نباشد

و زیاندیده خود مقصر حادثه باشد ( عابر پیاده ) آیا مصدوم و یا وارثان متوفی (عابرپیاده ) میتوانند

از پوشش های بیمه ای ثالث راننده (که مقصر حادثه نیست ) استفاده نمایند؟

 • جواب : بله ،باوجود اینکه راننده مقصرحادثه نیست اما طبق قوانین
 • شرکت بیمه ملزم به جبران غرامتهای وارده به زیاندیده حادثه از محل بیمه نامه ثالث راننده می باشد.

۲۳- کارگری درحین انجام کار بنایی یک ساختمان  درکنارخیابان اصلی براثرسرعت غیرمجاز خودرویی فوت می نماید.

راننده خودرو نیز متواری وتاکنون شناسایی نگردیده است .

آیا می توان خسارت دیه آنرا باتوجه به متواری بودن راننده ازشرکتهای بیمه دریافت نمود؟

 • جواب : بلی ، صندوق تآمین خسارتهای بدنی باتوجه به شرایطی ملزم به پرداخت خسارت دیه کامل به بازماندگان زیاندیده (بنا) می باشد.

(حکم راننده مقصر تراکتور)

۲۲- فردی به اتهام ارتکاب قتل غیرعمد یک نفر به این کیفیت که چند نفر را پشت تراکتور سوارکرده

و یک نفرآنها به زمین افتاده و مرده است ، مورد تعقیب قرارگرفته .

دراین مورد آیا جرمی واقع شده است یا خیر؟ پاسخ خودرا باذکردلیل بیان نمایید؟

 • جواب : با توجه به رأی دیوان عالی کشور ، درعین حال که تراکتور قوه محرکه درامور زراعتی وغیره می باشد
 • به اعتبارداشتن چرخ و قدرت حرکت به وسیله موتور و لزوم مهارت درراندن آن
 • جزء وسایل نقلیه موتوری نیز می باشد و راندن آن بدون پروانه ، جرم است .

 (حکم کیفر دوچرخه سوار)

۲۱ – عابری درخیابان بافرد دوچرخه سواری برخورد می نماید و موجب کشته شدن عابرمی گردد.

مقصر اصلی دراین حادثه چه کسی است؟( عابرپیاده یا فرد دوچرخه سوار)

وآیا برای مقصرمجازاتی در قانون مقررگردیده است یا خیر؟

 • جواب: باتوجه به رأی دیوان عالی کشور ،قتل غیرعمد در اثر رانندگی با دوچرخه نیز مشمول قانون تشدید مجازات رانندگان می باشد
 • و مستوجب کیفر مقرره در قانون مذکور است .

(عدم لزوم ارائه نمودن گواهینامه جهت بستری نمودن مصدومان ترافیکی)(قانون برنامه چهارم توسعه )

۲۰-  شخصی براثرتصادف با وسیله نقلیه ای دچارحادثه میشود.

پس ازرسیدن نیروی انتظامی ، گزارش حادثه (کروکی) تهیه

و درآن درج می گردد که راننده مقصرحادثه فاقد گواهینامه رانندگی می باشد.

راننده مقصر، مصدوم را به نزدیکترین مرکزدرمانی ( بیمارستان ) دولتی میرساند.

مسئول پذیرش بیمارستان به راننده مقصرحادثه متذکر می گردد

فرد حادثه دیده بعنوان مصدوم ترافیکی تحت درمان قرار میگیرد

اما به علت اینکه ایشان فاقد گواهینامه رانندگی است ،

باید تمام هزینه های بیمارستانی را شخصأ پرداخت نماید.

( براساس برنامه توسعه چهارم ، مراکز درمانی دولتی باید مصدومین ترافیکی را بدون دریافت هزینه تحت پوشش درمانی قراردهند.)

با توجه به مطالب بیان شده آیا این عمل مسئولین بیمارستان قانونی است یا خیر ؟

 • جواب : با توجه به حکم مقرر (برنامه چهارم و پنجم توسعه )
 • کلیه مصدومان ترافیکی ، جاده ای و رانندگی در بیمارستانهای دولتی می بایست رایگان پذیرش و مداوا شوند.

 (حکم سوارکردن مسافر اضافه – باز بودن درب خودرو)

۱۹- راننده مینی بوسی درحین مسیرتردد خود، بیش از ظرفیت مجازمسافر سوار می نماید.

براثر بی دقتی یکی ازمسافرین و عدم بسته بودن کامل درب وسیله نقلیه درحین حرکت ،

درب وسیله نقلیه بازشده و یکی ازمسافرین به بیرون پرتاب شده و فوت می نماید.

دراین حادثه مقصرچه کسی است ؟ ( مسافر یا راننده ) و به چه علت ؟

 • جواب : عدم اطمینان از بسته بودن درب های خودرو و سوارکردن مسافر بیش از ظرفیت مقرر ازمصادیق عدم رعایت نظامات است .(بنابراین راننده مقصر است)

 ( صدوررأی بعداز۲ماه )

۱۸- چنانچه دراثرتصادف رانندگی مصدوم ماهها یا سالها مداوایش طول بکشد و هنوز معاینه مجدد لازم باشد

آیا دادسرا باید پرونده را نگهدارد تا نتیجه معالجه معلوم شود یا اینکه اقدام دیگری هم می تواند بنماید؟

 • جواب : براساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ،هرگاه طول مدت معالجه صدمه ناشی از رانندگی بیش از ۲ ماه باشد
 • دادگاه می تواند بدون انتظار اعاده سلامت کامل مصدوم ، رسیدگی و حکم صادر نماید.

(گواهینامه  دنده اتوماتیک )

۱۷ – دارنده گواهینامه رانندگی که صرفأ مجاز به رانندگی با اتومبیلهای سواری شخصی مجهز به دنده اتوماتیک بوده

درصورتی که با خودروی دنده معمولی مبادرت به رانندگی نماید آیا عمل وی رانندگی بدون پروانه محسوب است یا نه ؟

 • جواب : براساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ،
 • درصورتی که دارنده گواهینامه رانندگی با اتومبیل دنده اتوماتیک با اتومبیل دنده معمولی رانندگی نماید عمل وی درحکم رانندگی بدون پروانه است .

(رانندگی پس ازقبولی آزمون رانندگی )

۱۶- درصورتی که شخصی درکلیه آزمایشات رانندگی موفقیت حاصل نموده

ولی گواهینامه بنام وی صادرو به وی تسلیم نشده باشد مبادرت به رانندگی وسیله نقلیه نماید

آیا چنین شخصی راباید به اتهام نداشتن گواهینامه تعقیب نمود و یااینکه عمل وی همراه نداشتن گواهینامه محسوب است ؟

 • جواب : بر اساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ،رانندگی پس ازقبولی در آزمایشات رانندگی
 • و قبل از صدورگواهینامه درحکم رانندگی بدون پروانه است

۱۵- درنتیجه تصادف رانندگی در بیمارستان بستری هستم ،

مقصرحادثه از پرداخت هزینه های پزشکی خودداری می نماید .

برعلیه مقصر چه اقدامی می توانم انجام دهم ؟

 • جواب : هیچ اقدام قانونی تا زمان ترخیص از بیمارستان متصور نمی باشد .
 • البته در صورت بستری در بیمارستان دولتی هیچ هزینه ای نباید پرداخت نمایید.
 • بعداز دریافت صورتحساب بیمارستان  ازبیمارستان  خصوصی می توانید
 • برعلیه شرکت بیمه   جهت دریافت هزینه های پزشکی اقدام دعوی نمایید.

 ۱۴– با صدور رأی دادگاه درسال ۱۳۸۴ بنده محکوم به پرداخت ۳ دیه کامل مرد مسلمان شده ام .

شرکت بیمه براساس بیمه نامه ثالث بنده صرفأ تعهد پرداخت یک دیه کامل را می پذیرد تکلیف چیست ؟( پرداخت تا سقف تعهد بیمه نامه )

 • جواب : درصورت کامل بودن شرایط بیمه نامه مربوطه (ثالث ) بیمه گر متعهد است
 • براساس قاعده تعدد دیات تمامی غرامت دیه ( ۳ دیه کامل ) را به زیاندیده پرداخت نماید.

۱۳- رأی دادگاه مربوط به بیمه نامه ثالث درسال ۱۳۸۸ صادر و درسال ۱۳۸۹ به بنده ابلاغ گردیده است .

شرکت بیمه مسئول پراخت دیه به نرخ کدام سال است ؟

 • جواب : براساس قوانین و دستورالعملهای قوه قضائیه و بیمه مرکزی ایران
 • شرکت بیمه ملزم به پرداخت دیه بصورت  یوم الادا (زمان پرداخت سال ۱۳۸۹ ) می باشد
 • و از آنجایی که شرط ارائه رأی دادگاه بعنوان شرط اصل پرداخت از طرف بیمه گر می باشد
 • بنابراین بیمه گر پس از دریافت به موقع رأی؛ ملزم به پرداخت غرامت بصورت یوم الادا و کامل است .

 ۱۲–  براساس رأی دادگاه بنده محکوم به پرداخت دیه شده ام

که شرکت بیمه دیه مربوطه را به زیاندیده پرداخت کرده است.

اکنون زیاندیده دعوی جدیدی را طرح کرده است و تقاضای پرداخت هزینه معالجات نموده است .

آیا بنده محکوم می شوم و اگر حکم به پرداخت صادرشود تکلیف چیست ؟

 • جواب : احتمال بسیار زیاد شما محکوم به پرداخت هزینه های مربوطه خواهید شد
 • که دراین حالت شرکت بیمه ملزم به پرداخت هزینه پزشکی مربوطه علاوه بر مبلغ دیه خواهد بود.

۱۱ –  چگونه می توان هزینه های بیمارستانی مربوط به تصادف را به بیمارستان پرداخت ننمود؟

 • جواب : به موجب ماده ماده ۳۷ قانون برنامه  پنجم توسعه (ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه )
 • مراکز درمانی دولتی اجازه دریافت هیچ گونه وجهی از مصدومین ترافیکی را ندارند
 • و بیمارستانهای خصوصی صرفأ مجاز به دریافت هزینه های مربوط به تعرفه های خصوصی منهای تعرفه دولتی می باشند.

 ۱۰ – چگونه می توان اصل غرامت در بیمه را با بند ۱ ماده ۲۲ قانون بیمه جمع نمود؟

 • جواب :  تعریف اصل غرامت –
 • بیمه گر هیچگاه بیشتر از میزان خسارت واقعی  وارده به بیمه گذار و حداکثر تا سقف سرمایه بیمه نامه به بیمه گذار خسارت پرداخت نمی نماید.
 • به عبارتی بیمه موجب برخوداری سود توسط بیمه گذار نمی شود.
 • این بدین معنی نیست که بیمه گر سود یا عدم النفع را بیمه نمی کند بلکه بدین معنی است
 • که بیمه گر در صورتی که سود را بیمه کند در زمان پرداخت خسارت فقط سود واقعی ناشی از عدم حدوث خسارت را پرداخت می کند
 • نه سود احتمالی یا بیشتر به همین منوال بیمه گر می تواند عدم النفع را نیز بیمه کند
 • ولی زمان بروز حادثه برای موضوع بیمه صرفاً نفع واقعی در صورت ادامه فعالیت را پرداخت می کند
 • و بیمه گذار را در شرایط واقعی قبل از بروز حادثه قرار می دهد.

بعبارتی بیشتر از سود یا نفع حاصل از ادامه فعالیت  را بیمه گر تقبل نمی کند

به همین دلیل است که در ایران بیمه عدم النفع بسیار کم فروخته می شود

چون تشخیص میزان سود یا نفع در صورت توقف فعالیت به سادگی قابل شناخت و محاسبه نیست .

گاهی اصل غرامت با بیمه نمودن عدم النفع یا سود اشتباه گرفته می شود،

اساس اصل غرامت اینست که بیمه گذار صرفاً به حالت واقعی قبل از وقوع حادثه

و یا منافع حاصل در صورت عدم وقوع حادثه برمی گردد و نفع مازادی دریافت نمی کند .

۹–  تصادف کردم برای رفتن به زندان چیزی برای وثیقه گذاشتن دردادگاه ندارم چکار کنم ؟

 • جواب :  به موجب قانون بیمه شخص ثالث و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه
 • و سایر مقررات موضوعه شما می توانید بیمه نامه ثالث خود را تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه بعنوان وثیقه به دادگاه ارائه نمایید.

۸ –  دادگاه مقصر حادثه را بواسطه بی احتیاطی در رانندگی و ایراد جرح به من محکوم به پرداخت  ۶۰% دیه کامله کرد

رأی را به شرکت بیمه ارائه کردم .

شرکت بیمه می خواهد فقط ۳۰% دیه را چون زن هستم به من پرداخت کند !

آیا این پرداخت درست است ؟

 • جواب : اگر رأی صادره مربوط به قبل ازتاریخ ۱/۴/۱۳۸۷ باشد ( بعضی ازکارشناسان تاریخ ۱۹/۶/۸۷ را صحیح می دانند )
 • به موجب ماده ۳۰۱٫ قانون مجازات اسلامی  مبنی بر ” دیه زن و مرد یکسان  است
 • تا وقتی که مقدار دیه به ثالث ۳/۱ دیه کامل (مرد)برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است
 • ” بنابراین دیه شما همان ۲/۱ یعنی نصف خواهد بود.
 • اما بعداز تاریخهای یاد شده شرکتهای بیمه موظف به پرداخت دیه یکسان به زیاندیدگان فارغ از جنسیت وی می باشند.(برابری پرداخت غرامت  زن و مرد)

.

 ۷ –  شرکت بیمه در پرداخت میزان خسارت و اعمال فرانشیز عادلانه عمل نمی کند

و هرچه اعتراض می کنم کارشناس مربوطه حاضر به پذیرش اعتراضم نیست ، چکار کنم؟

 • جواب : نامه ای براساس ماده ۲۲ شرایط عمومی بیمه نامه های بدنه تهیه نمایید.
 • در نامه مربوطه تقاضای تشکیل هیئت داوری ( کارشناسی ) بنمایید.
 • درصورت پذیرش داوری از سوی بیمه گر رأی هیئت قابل اجرا می باشد.

 ۶–  درحادثه واژگونی خودرو ام ۳ تن از سرنشینان دچار حادثه شده و من محکوم به پرداخت مبالغی دیه شده ام .

دراظهارات مصدومین ( حادثه دیدگان ) دردادسرا یکی از سرنشینان به اشتباه گفت که مسافر بوده اند.

هم اکنون شرکت بیمه به بهانه اظهار این سرنشین برای هریک از خسارت دیدگان ۳۰% خسارت را کمتر می دهد.

آیا این عمل قانونی است ؟

 • جواب : خیر- اگر شغل اصلی تان مسافرکشی نیست و صرفأ در اظهارات یکی از سرنشینان چنین مطلبی قید گردیده
 • شرکت بیمه باید تمام خسارت را تاسقف بیمه نامه پرداخت نماید.

۵ –  “تعدد دیه” در  بیمه نامه ثالث  یعنی چه ؟

 • جواب : در بیمه و از نظر قانون بیمه ثالث
 • ” درصورتی که دریک حادثه ، مسئول آن به پرداخت بیش ازیک دیه به هریک اززیاندیدگان محکوم شود، بیمه گر(شرکت بیمه ) موظف به پرداخت تمامی دیه های متعلقه خواهد بود.”
 • بعضی اوقات افراد حادثه دیده که مصدومیت آنها شدید می باشد قضات براساس قانون مجازات اسلامی برای اعضاء مختلف مصدوم دیه تعیین می نمایند
 • که جمع دیه های اعضاء برای یک فرد (زنده ) گاهأ بیش ازیک دیه فرد متوفی می باشد.
 • فرضأ اگر کسی در حادثه ای دچار مصدومیت شدید از نواحی مختلف شود
 • مثلا” :  ۲ چشمش از بین برود ( یک دیه کامل)،
 • ۲ لبش از بین برود ( یک دیه کامل)،
 • ۲ گوشش (از دست دادن شنوایی) از بین برود( یک دیه کامل )،
 • تمام زیان سالم بریده شود (یک دیه کامل) ، لال  بشود-
 • با ضربه مغزی – (یک دیه کامل) ,
 • تمام نخاع قطع بشود( یک دیه کامل)،
 • یکی از مجاری بینی از بین برود(نصف دیه کامل)، که جمع دیات می شود ۵/۵ دیه کامل
 • که براساس نرخ دیه در سال ۱۳۸۷ مبلغ ۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال فرد مقصر می باید به حادثه دیده پرداخت نماید.
 • که شرکتهای بیمه براساس ضوابطی و با توجه به سقف تعهدات بیمه نامه می باید کل مبلغ دیات را در وجه زیاندیده (مصدوم) پرداخت نماید.
 • برای مثال اگر مقصر بیمه نامه ثالث ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانی داشته باشد بیمه گر تمام  ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان را پرداخت می کند.
 • البته موضوع ” تعدد دیات ” نباید با ” تغلیظ دیات ” و تضعیف دیات ” اشتباه شود.

۴-  از روزی که تصادف کردم و پرونده بیمه ای درشرکت بیمه تشکیل داده ام

۲ سال گذشته و هنوز رأی دادگاه اعلام نشده است .

آیا اگر رأی صادرشود وبه شرکت بیمه مراجعه کنم مشمول ” مرورزمان ” می شوم

و شرکت بیمه می تواند از پرداخت خسارت خودداری نماید؟

 • جواب : خیر- ” مرورزمان ” اصولأ مسئله ای حقوقی است .
 • براساس این نظریه و مبانی تئوریک آن ، فردی که نسبت به مالی ادعایی دارد،
 • ویا اگر ادعای حقی داشته باشد .( کاربرد در بیمه ) هرگاه درمدت مقرر شده برای مرور زمان اقدام به استیفای ( تقاضای طلب یا حق ) آن نکند ،
 • محاکم قضایی از استماع ( شنیدن ) و رسیدگی به دعوای او ( خواهان حق ) خودداری خواهند کرد .
 • گاهی مرورزمان یکی از اسباب سقوط تعهد نیز می باشد.
 • درپرداخت خسارت ثالث از آنجا که شرکت بیمه شرط ارائه رأی دادگاه را برای پرداخت خسارت الزامی دانسته بنابراین می باید
 • پس از ارائه رأی بصورت یوم الادا کل دیه را با توجه به سقف بیمه نامه پرداخت نماید.

 ۳ –  فرزند یکی از اقوام ما در سانحه تصادفی فوت شد و راننده مقصر فرارکرد.

می گویند که شرکت بیمه به خانواده فوت شده خسارت می دهد!

ماباید به کدام شرکت بیمه مراجعه کنیم ؟

 • جواب : به استناد قانون درصورت متواری شدن راننده در تصادفات رانندگی
 • ” صندوق تأمین خسارات جانی ” مستقر در ” بیمه مرکزی ایران “
 • بخشی از غرامت جانی وارده به زیاندیده یا متوفی را با توجه به زمان وقوع حادثه پرداخت می نماید.
 • ( البته به موجب قانون جدید ” ثالث ” باید دیه کامل پرداخت شود )

۲ –  همسرم در آزاد راه تهران – قم تصادف کرد وفوت نمود.

پلیس همسرم را مقصر معرفی کرد.

باوجود اینکه راننده مقصر نیست آیا می توان از بیمه نامه راننده دیه گرفت ؟

 • جواب: بله – به موجب قانون شرکت های بیمه فارغ از اینکه عابرمقصر هست یا نیست در تصادفات مربوط به آزاد راه ها
 • متعهد به پرداخت کل دیه از محل بیمه نامه ثالث راننده می باشند.
 • البته می باید گزارش پلیس ( کروکی ) رامطالعه کرد تا علت تامه حادثه صرفأ عبوراز آزاد راه باشد نه چیزدیگر.

 ۱ – راننده مقصری به خودروی من آسیب وارد کرد با توجه به داشتن بیمه بدنه به شرکت بیمه مراجعه کردم

شرکت بیمه از پرداخت خسارت به من خودداری می کند .

می گوید باید خسارت راازمحل بیمه نامه ثالث مقصر حادثه دریافت کنم .

آیا بیمه گر درست عمل می کند؟

 • جواب : اگرکروکی و کوپن ثالث راننده مقصر و وکالت نامه تفیض پی گیری قضایی (اصل جانشینی )
 • را به شرکت بیمه خودتان که بیمه بدنه از او خریداری کرده اید ارائه نمایید
 • شرکت بیمه باید صرفأ باکسر ۵% فرانشیز تمامی خسارت را به استناد شرایط بیمه نامه پرداخت نماید
 • و مجاز به ارجاع شما به استفاده از محل بیمه نامه ثالث مقصر نمی باشد.