سمینار حقوق بیمه گزاران در سازمان مدیریت صنعتی

سمینار حقوق بیمه گزاران در سازمان مدیریت صنعتی

برای اولین بار در کشور ….!!

برگزاری سمینار حقوق بیمه گزاران در بزرگترین سازمان آموزشی کشور ” سازمان مدیریت صنعتی “
سخنران : جناب آقای غریب

سازمان مدیریت صنعتی برای اولین بار در کشور برگزار می کند

 

bimeh_final2