, ,

سمینار آموزشی داوری بیمه ای مقدماتی و پیشرفته

داوری بیمه ای

مدرس :محمد حسین غریب

 • کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه و ارزیاب خسارت

 • رئیس هیئت مدیره کانون حمایت از حقوق بیمه گذاران

 • داور بیمه ای

 

پژوهشکده بیمه برگزار می کند : سمینار آموزش داوری در صنعت بیمه

داوری بیمه ای

 زمان : آذرماه

 

 سرفصل های “سمینار آموزشی داوری در صنعت بیمه ( سطح پیشرفته یک )”

 

 • تفاوت های شرط داوری با قرارنامه داوری (داوری نامه)
 • شیوه تدوین شرط یا قرارنامه داوری
 • اصول و مبانی انشاء رأی داوری
 • کاربرد قوانین و مقررات بیمه ای مرتبط در انشاء رأی داوری
 • برشماری موارد ویژه موانع صدور رأی داوران

 

سرفصل های ” سمینار آموزشی داوری در صنعت بیمه(مقدماتی) “

 

 • ADR روش های جایگزین در حل اختلافات
 • پیشینه، مزایا و چالش های داوری
 • انواع روش ها و شروط حل اختلاف در صنعت بیمه
 • معیارها و نحوه انتخاب داوران
 • جرح و عزل داوران
 • هزینه های انجام داوری
 • فرآیند و رای داوری
 • ابطال رای داوران
 • مسئولیت های داوران

 

زمان : بزودی

مکان : پژوهشکده بیمه