قانون جدید تخفیفات بیمه شخص ثالث خودرو

قانون جدید تخفیفات بیمه شخص ثالث خودرو

میزان تخفیفات عدم خسارت و نحوه کاهش تخفیفات 

بیمه شخص ثالث خودرو

قانون جدید تخفیفات بیمه شخص ثالث خودرو

یکسال عدم خسارت                    تخفیف    ۵%

۲ سال عدم خسارت                    تخفیف   ۱۰%

۳ سال عدم خسارت                    تخفیف    ۱۵%

۴ سال عدم خسارت                   تخفیف  ۲۰%

۵ سال عدم خسارت                   تخفیف    ۲۵%

۶ سال عدم خسارت                  تخفیف    ۳۰%

۷ سال عدم خسارت                  تخفیف     ۳۵%

۸ سال عدم خسارت                  تخفیف     ۴۰%

۹ سال عدم خسارت                  تخفیف     ۴۵%

۱۰سال عدم خسارت                تخفیف      ۵۰%

۱۱سال عدم خسارت                تخفیف      ۵۵%

۱۲سال عدم خسارت                تخفیف     ۶۰%

۱۳سال عدم خسارت                تخفیف      ۶۵%

۱۴سال عدم خسارت               تخفیف    ۷۰%

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

نحوه کاهش تخفیفات بیمه شخص ثالث خودرو

قانون جدید تخفیفات بیمه شخص ثالث خودرو

نحوه کاهش تخفیفات

خسارت مالی

یکبار خسارت مالی                 ۲۰% کاهش تخفیفات

دوبار خسارت مالی                 ۳۰% کاهش  تخفیفات

سه بار خسارت مالی              ۴۰% کاهش تخفیفات

خسارت جانی 

یکبار خسارت جانی               ۳۰% کاهش تخفیفات

دوبار خسارت جانی               ۷۰% کاهش تخفیفات

سه بار خسارت جانی          ۱۰۰% کاهش تخفیفات

 

دیگر مثل سابق با داشتن ۱ بار خسارت تمام سوابق تخفیف شما ازبین نمیرود و فقط مقداری از تخفیفتان کم میشود.