مدارک لازم جهت دریافت بیمه بدنه اتومبیل

بیمه بدنه اتومبیل

مدارک لازم جهت دریافت بیمه بدنه اتومبیل

مراحل  معمول دریافت خسارت بیمه بدنه اتومبیل از شرکتهای بیمه ای :


۱- مراجعه بیمه گذار / مالک / نماینده قانونی به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده
۲- ارائه مدارک زیر و مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
۳- مراجعه به بخش پذیرش جهت اقدامات بعدی و دریافت رسید مربوطه
۴- اقدام جهت انجام تعمیرات خودرو توسط بیمه گذار
۵- دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت

جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز
۶- مراجعه به بخش محاسبه خسارت جهت تعیین مبلغ نهایی خسارت قابل پرداخت
۷- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

* در خصوص وقوع خسارت سرقت کلی موضوع بیمه ؛ دریافت خسارت منوط به انتقال سند به نام شرکت بیمه می باشد
مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های خسارت بیمه بدنه :

۱- اصل و تصویر گواهینامه راننده .
۲- ارائه گزارش مقامات انتظامی ( کروکی ) .
۳- اصل و تصویر کارت ملی بیمه گذار و راننده .
۴- اصل و تصویر شناسنامه مالکیت خودرو و بنچاق .
۵- اصل و تصویر بیمه نامه شخص ثالث وسیله نقلیه .
۶- گزارش آتشنشانی ( خسارتهای ناشی از آتش سوزی) .
۷- گواهی عدم کشف اتومبیل سرقتی از اداره آگاهی ( در مورد سرقت کلی ) .
۸- اصل و تصویر بیمه نامه بدنه وسیله نقلیه به همراه الحاقیه های صادره احتمالی .
۹- اصل فاکتور هزینه های حمل و نجات وسیله نقلیه در صورت غیر قابل حرکت بودن .
۱۰- اصل فاکتور رسمی لوازم – داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه .

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده های خسارت بدنه جزئی و کلی دارای پوشش اضافی ترانزیت ( خارج از کشور ) :

۱- ترجمه رسمی گزارشات پلیس بین الملل ( اینترپل ) .
۲- علاوه بر مدارک اعلام شده در بندهای هشتگانه مذکور .
۳- تائید کنسولگرای ایران در کشور محل حادثه وسیله نقلیه .
۴- برگ کاپیتاژ ( خروج و ورود وسیله نقلیه از پایانه های مرزی ) .
۵- اصل و تصویر الحاقیه مربوط به پوشش بیمه ای ترانزیت همراه شرایط خصوصی مربوطه .
۶- دریافت خسارت از شرکت های بیمه

پوشش های بیمه بدنه اتومبیل

  • پوشش های اصی بیمه بدنه اتومبیل شامل :آتش سوزی، حادثه،سرفت کلی
  • پوشش های تکمیلی شامل: شکست شیشه به تنهایی،بلایای طبیعی ، پاشیده شدن رنگ یا اسید یا مواد شیمیایی، غرامت عدم استفاده در مدت تعمیر،میخ کشیدگی، سرفت لوازم درجا قطعات خودرو ؛نوسانات قیمت…