مدارک لازم جهت دریافت خسارت بیمه شخص ثالث

آیین نامه ماده 30 قانون خسارات واردشده به شخص ثالث

مدارک لازم جهت دریافت بیمه شخص ثالث

 

 • مراحل (معمول) دریافت غرامت بدنی (خسارت جانی) بیمه شخص ثالث درشرکتهای بیمه :

 1. مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده
 2. ارائه مدارک زیر و مراجعه به بخش ارزیابی غرامت (کارشناسی) به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد غرامت
 3. مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

 

 •  مدارک زیر اسنادی هستند که به طور معمول از جانی بیمه گر درخواست می گردد.

مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده :

۱- اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

۲- اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه

۳- اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه

۴- اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر

۵- تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی

۶- تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگستری

۷-تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی ( قبولی تقصیر طرفین حادثه )

۸- تصویر برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی ( جهت مصدومین )

۹-تصویر برابر اصل شده مدارک فوت شامل ( جهت متوفین )

۹-۱- معاینه جسد

۹-۲- جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات

۹-۳- انحصار وراثت نامحدود ( جهت افراد بالای ۱۸ سال )

۹-۴- قیم نامه ( در صورت وجود صغیر در ورثه )

۹-۵- تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی

۹-۶- تصویر شناسنامه اولیاء دم ( بازماندگان )

۱۰- رای بدوی و تجدید نظر دادگاه ( در صورت اعتراض هر یک از طرفین )

 • مراحل (معمول) دریافت خسارت مالی بیمه شخص ثالث ( با گزارش سازش مقامات انتظامی ) در شرکتهای بیمه :

۱-  مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده

۲-  ارائه مدارک زیر و مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت

۳- مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل :

۳٫۱-  مراجعه به بخش صدور چک ودریافت خسارت

۳٫۲- اقدام جهت انجام تعمیرات ورفع نواقص احتمالی پرونده

۴- دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز

۵-  مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

 • مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده :
 1. اصل گزارش مقامات انتظامی ( کروکی )
 2. اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه
 3. اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بیمه نامه )
 4. ۴- اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر
 5. اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر
 6. اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر
 7. ارائه فاکتور رسمی لوازم/ داغی قطعات

 

 • مراحل (معمول) دریافت خسارت مالی بیمه شخص ثالث ( با گزارش عدم سازش مقامات انتظامی ) در شرکتهای بیمه :

۱- مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده

۲- ارائه مدارک زیر و مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت

۳- مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل :

۳٫۱- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

۳٫۲- اقدام جهت انجام تعمیرات و رفع نواقص احتمالی پرونده

۴- دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز

۵-  مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

 • مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده :
 1. اصل یا تصویر برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامی ( کروکی غیر سازش )
 2. اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه
 3. اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بیمه نامه )
 4. اصل و تصویر گواهینامه زیاندیده یا تصویر گواهینامه مقصر حادثه
 5. اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر
 6. اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر
 7. اوراق بازجویی مقصر و زیاندیده
 8. گزارش مقامات انتظامی در مراحل مختلف
 9. نظرایه کارشناس رسمی دادگسترای
 10. رای صادره و یا صورتجلسه سازش
 11. حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد
 12. ارائه فاکتور رسمی لوازم / داغی قطعات
 • مراحل (معمول) دریافت خسارت مالی بیمه شخص ثالث ( بدون گزارش مقامات انتظامی ) در شرکتهای بیمه :   

۱- مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده

۲- ارائه مدارک زیر و مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت

۳- مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل :

۳٫۱- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

۳٫۲- اقدام جهت انجام تعمیرات و رفع نواقص احتمالی پرونده

۴- دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز

۵- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

 • مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده :
 1.  اصل و تصویر بیمه نامه معتبر و متوالی مقصر و زیاندیده
 2. اصل و تصویر گواهینامه رانندگی معتبر مقصر و زیاندیده
 3. اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر و زیاندیده
 4. اصل و تصویر کارت ملی مقصر و زیاندیده
 5. حضور رانندگان مقصر و زیاندیده
 6. مراجعه وسیله نقلیه مقصر و زیاندیده  جهت بازدید کارشناس
 7. اصل فاکتور رسمی لوازم ؛ داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه زیاندیده حسب مورد