راهنمایی :  به منظور تسريع درپاسخگويي به سوالات شما توسط  گروه مشاورین  آفرینش ، تقاضا مي گردد ، حتي الامكان اطلاعات  خواسته شده در هر موضوع را به همراه طرح مشكل يا سوال براي ماارسال فرماييد.

مشاوره رایگان چیست ؟

گروه مشاورین آفرینش به عنوان اولین گروه خدمات مشاوره مستقل از شرکت ها و موسسات بیمه ای کشور مفتخر است

با ارایه مشاوره رایگان به بیمه گذاران عزیز”توسط مجرب ترین کارشناسان تیم آفرینش” آنها را نسبت به چگونگی مطالبه خسارت خود از شرکت های بیمه ای در شرایط به وجود آمده آگاه کند .

بیمه گذاران عزیز می توانند با بهره گیری از مشاوره رایگان توسط تیم آفرینش ، از نحوه مطالبه خسارت خود در کمترین زمان

و ساده ترین راه آگاهی پیدا کرده و سپس اقدام نمایند .

تیم مشاوره ای آفرینش آماده ی ارایه مشاوره به صورت اختصاصی برای شما بیمه گذار عزیز است .

با مطالعه پارت های زیر و با توجه به موضوع و پرونده ی خود و یا شرکتتان ، اطلاعات خواسته شده را به صورت کامل

و تفکیک شده برای ما ایمیل کنید تا در اسرع وقت توسط کارشناسان مطالعه شود و بهترین و کارآمد ترین پاسخ

برای مشکلتان برای شما ارسال شود تا نسبت به حل آن اقدام نمایید .

مشاوره
پرونده آتش سوزی

درمورد پرونده آتش سوزی :

مراحل ذیل :

1- آيا پرونده خسارتي تشكيل داده ايد ؟

2- نوع بيمه نامه و شرايط پيوست آن

3 – تاريخ شروع و انقضاء بيمه نامه

4- تاريخ وقوع حادثه

5- علت حادثه

6- ميزان تقريبي خسارت بوجود آمده

7- نام شركت بيمه اي

8- ميزان سرمايه بيمه شده

9- علت عدم پرداخت خسارت توسط شركت بيمه (کپي نامه پاسخ شرکت)

10- شرح مکاتبات بيمه گذار با شرکت بيمه (يا کپي آنها)

پرونده مسئولیت

درمورد پرونده مسئوليت :

مراحل ذیل :

1- آيا پرونده خسارتي تشكيل داده ايد ؟

2-  نوع بيمه نامه مسئوليتي كه داريد؟

3- تاريخ شروع وانقضاء بيمه نامه

4- تاريخ وقوع حادثه

5- علت حادثه

6- نام شركت بيمه اي

7- خسارت از چه نوعي است ؟ جرح يا فوت

8- تاريخ صدوررأي بدوي ورأي تجديد نظر

9- علت عدم پرداخت خسارت (کپي نامه پاسخ شرکت)

10- شرح مکاتبات بيمه گذار با شرکت بيمه(يا کپي آنها)

11- علت عدم پرداخت خسارت توسط شركت بيمه (کپي نامه پاسخ شرکت)

پرونده باربری

درمورد پرونده باربری :

مراحل ذیل :

1- آيا پرونده خسارتي تشكيل داده ايد ؟

2- نوع بيمه باربري و شرايط پيوست آن

3- تاريخ شروع و انقضاء بيمه نامه

4- تاريخ وقوع حادثه

5- علت حادثه

6- شركت بيمه مورد نظر

7- ميزان سرمايه بيمه شده

8- ميزان تقريبي خسارت بوجود آمده

9- علت عدم پرداخت خسارت توسط شركت بيمه (کپي نامه پاسخ شرکت)

10- شرح مکاتبات بيمه گذار با شرکت بيمه(يا کپي آنها)

پرونده بدنه

درمورد پرونده بدنه :

مراحل ذیل :

1- آيا پرونده خسارتي تشكيل داده ايد ؟

2- نسبت راننده – مالک و بيمه گذار(بر اساس بيمه نامه)

3- سن راننده خودرو

4- نوع وسيله نقليه موضوع بيمه

5- تاريخ وقوع حادثه

6- تاريخ شروع وانقضاء بيمه نامه

7- علت حادثه

8- ميزان تقريبي خسارت بوجود آمده

9- شركت بيمه طرف تعهد ( پرداخت كننده خسارت )

10- نوع گواهينامه راننده

11- علت عدم پرداخت خسارت توسط شركت بيمه (کپي نامه پاسخ شرکت)

12- شرح مکاتبات بيمه گذار با شرکت بيمه(يا کپي آنها)

پرونده ثالث

درمورد پرونده ثالث :

مراحل ذیل :

1- آيا پرونده خسارتي تشكيل داده ايد ؟

2- تاريخ وقوع حادثه

3- تاريخ شروع وانقضاء بيمه نامه

4- نسبت(فاميلي) زيانديده يا زيانديدگان  با راننده

5- تعداد سرنشينان خودرو

6- ظرفيت خودرو بر اساس کارت مشخصات خودرو

7- تعداد متوفي ويا مصدومين حادثه

8-  ميزان تعهدات ( پوشش ) بيمه نامه

9- شركت بيمه طرف قرارداد

10- تاريخ صدوررأي بدوي ورأي تجديد نظر

11- ميزان ديه براساس رأي دادگاه (کپي راي)

12- ميزان قبول  پرداخت شركت بيمه ( بيمه گر)

13- علت عدم پرداخت خسارت توسط شركت بيمه (کپي نامه پاسخ شرکت)

14- شرح مکاتبات بيمه گذار با شرکت بيمه(يا کپي آنها)