کتاب مبانی بیمه

انتشار کتاب مبانی بیمه

انتشار کتاب مبانی بیمه

نوشته دیوید اتکینز و ایان بتسنازنین جدیدی و علی زین سازه

ترجمه دکتر شروین غفاری،نازنین جدیدی و علی زین ساز

انتشارات پژوهشکده 

کتاب مبانی بیمه نوشته دیوید اتکینز و ایان بتس و ترجمه دکتر شروین غفاری ، نازنین جدیدی و علی زین ساز توسط انتشارات پژوهشکده بیمه به چاپ رسید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه اصول بیمه و بازار آن، فعالیت ها و فرایندهای بیمه و مباحث مهم در بیمه ، در این کتاب بررسی گردیده است.
این کتاب در سه بخش با عناوین زیر تنظیم گردیده است:

بخش اول: بیمه و قالب تجاری آن

بخش دوم:ساختار و فرایندهای عملیات بیمه ای

بخش سوم مباحث عمده در صنعت بیمه.