طرح مطالعه تطبيقي شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي منتشر شد

تطبیق شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی و پیشنهادهای اصلاحی

طرح مطالعه تطبیقی شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی طرح مطالعه تطبیقی شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی توسط انتشارات پژوهشکده بیمه به چاپ رسید.به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، این مجموع…
ارزیابی خسارت هزینه های دندانپزشکی

دانستنی های بیمه درمان ارزیابی خسارت

انتشار کتاب دانستنی های بیمه درمان در جهت ارزیابی خسارت هزینه های دندانپزشکی نوشته : دکتر رامش یزدانی انتشارات : پژوهشکده   به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، بیمه درمانی به دو صورت اجباری و اختیاری جهت جبران هزینه های پزشکی و …
جلد دوم كتاب بيمه ساخت(احداث)

بیمه ساخت(احداث)جلد دوم

انتشار جلد دوم کتاب بیمه ساخت(احداث) گزارش تحقیق پیشرفته ۲۰۸B  ترجمه: علی اکبر ریسه انتشارات پژوهشکدهجلددوم کتاب بیمه ساخت به گزارش گروه تحقیق پیشرفته ۲۰۸B و ترجمه علی اکبر ریسه توسط انتشارات پژوهشکده بیمه به چاپ رسید. به گزارش روابط عمو…
انتشار جلد اول كتاب بيمه ساخت(احداث)

کتاب بیمه ساخت(احداث)جلد اول

انتشار جلد اول کتاب بیمه ساخت(احداث) گروه تحقیق پیشرفته ۲۰۸B ترجمه: علی اکبر ریسه انتشارات پژوهشکده جلد اول کتاب بیمه ساخت به گزارش گروه تحقیق پیشرفته ۲۰۸B و ترجمه علی اکبر ریسه توسط انتشارات پژوهشکده بیمه به چاپ رسید. به گزارش روابط عم…
انتشار کتاب مبانی بیمه

کتاب مبانی بیمه

انتشار کتاب مبانی بیمه نوشته دیوید اتکینز و ایان بتسنازنین جدیدی و علی زین سازه ترجمه دکتر شروین غفاری،نازنین جدیدی و علی زین ساز انتشارات پژوهشکده کتاب مبانی بیمه نوشته دیوید اتکینز و ایان بتس و ترجمه دکتر شروین غفاری ، نازنین جدیدی و علی زین ساز …