انتشار جلد سوم كتاب جنبه هاي حقوقي بيمه هاي عمر

جنبه های حقوقی بیمه های عمر جلد سوم

انتشار جلد سوم کتاب جنبه های حقوقی بیمه های عمر نوشته ادواردای . گریوز و برک ای. کریستنسن ترجمه سید محمدرضا حسینی  انتشارات پژوهشکده بیمه جلد سوم کتاب جنبه های حقوقی بیمه های عمر نوشته ادواردای . گریوز و برک ای. کریستنسن و ترجمه سید مح…
جنبه های حقوقی بیمه های عمر

جنبه های حقوقی بیمه های عمر جلد دوم

انتشار جلد دوم کتاب جنبه های حقوقی بیمه های عمر نوشته ادواردای . گریوز و برک ای. کریستنسن ترجمه :سید محمدرضا حسینی انتشارات پژوهشکده بیمه    به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه متن حاضر، متنی مقدماتی در مورد جنبه های…
روش هاي محاسباتي هوشمند در صنعت بيمه

روش های محاسباتی هوشمند در صنعت بیمه

روش های محاسباتی هوشمند در صنعت بیمه جلد ۲   انتشارات پژوهشکدهکتاب روش های محاسباتی هوشمند در صنعت بیمه، با تاکید بر نظزیه و کاربرد در دو جلد توسط پژوهشکده بیمه انتشار یافت. این کتاب با پرداختن به کاربرد بسیاری از تکنیک های محاسباتی نرم…