نوشته‌ها

افزایش ۸۶ درصدی شکایات «وارد» بیمه گزاران

افزایش ۸۶ درصدی شکایات «وارد» بیمه گزاران در دو سال گذشته

ادامه مطلب …

طرح مطالعه روش های محاسباتی و ارزیابی ریسک های مختلف بیمه حوادث

مطالعه روش های محاسباتی و ارزیابی ریسک های مختلف بیمه حوادث

مجرح طرح : پژوهشکده

گروه پژوهش بیمه های اشخاص

ادامه مطلب …