نوشته‌ها

تعیین میزان کارمزد و حق بیمه

آیین نامه شماره ۳

(تاریخ تصویب ۲۷/۱/۵۱)(درتاریخ ۲۸/۱۱/۸۵ ملغی شدو آئین نامه شماره ۲۰ جایگزین آن شده)

 

ادامه مطلب …