نوشته‌ها

جنبه های حقوقی بیمه های عمر جلد سوم

انتشار جلد سوم کتاب جنبه های حقوقی بیمه های عمر

نوشته ادواردای . گریوز و برک ای. کریستنسن

ترجمه سید محمدرضا حسینی 

انتشارات پژوهشکده بیمه 

ادامه مطلب …