نوشته‌ها

شرایط عمومی بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به ایران

شرایط عمومی بیمه‌نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه شماره ۷۷

 

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و دستور‌العمل موضوع ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۱

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۸/۳۰

«شرایط عمومی بیمه‌نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران»

را مشتمل بر ۷ ماده به شرح ذیل تصویب نمود:

ادامه مطلب …