نوشته‌ها

تصادف با قطار و دریافت غرامت فوت (دیه کامل) از صندوق تأمین خسارتهای بدنی

سانحه ریلی 

ادامه مطلب …

,

 تصادف عابر پیاده با قطار مسافربری (سانحه ریلی )

تصادف با قطار و دریافت غرامت فوت (دیه کامل) از صندوق تأمین خسارتهای بدنی

ادامه مطلب …