نوشته‌ها

کتاب مبانی بیمه

انتشار کتاب مبانی بیمه

نوشته دیوید اتکینز و ایان بتسنازنین جدیدی و علی زین سازه

ترجمه دکتر شروین غفاری،نازنین جدیدی و علی زین ساز

انتشارات پژوهشکده 

ادامه مطلب …