نوشته‌ها

شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

آیین‌نامه شماره ۹۸

(جایگزین آیین نامه شماره ۸۰)

ادامه مطلب …

مسئولیت مدنی کارفرما/حادثه تاورکرین

دریافت خسارت بیمه  مسئولیت مدنی کارفرما از طریق داوری

ادامه مطلب …

دریافت خسارت بیمه مسئولیت کارفرما از طریق داوری

دریافت خسارت بیمه مسئولیت کارفرما از طریق داوری

الف) خلاصه پرونده

نوع بیمه نامه : مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

 

ادامه مطلب …