نوشته‌ها

,

دیه و ارش انواع آسیب بدنی سال ۱۴۰۰

دیه و ارش انواع آسیب بدنی سال ۱۴۰۰

نحوه محاسبه دیه و ارش انواع آسیب بدنی سال ۱۴۰۰

نوع و آسیب بدنی

دیه و ارش

درصد

نرخ دیه به ریال

حارصه 
یک شتر
یک درصد
۴۸/۰۰۰/۰۰۰
دامیه 
دو شتر
دو درصد
۹۶/۰۰۰/۰۰۰
متلاحمه
سه شتر
 سه درصد
۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰
سمحاق
چهار شتر
چهار درصد
۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰
موضعه
پنج شتر
 پنج درصد
۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰
هاشمه
ده شتر
 ده درصد یا یک دهم
۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰
منقله
پانزده شتر
پانزده درصد
۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰
ماء مومه
سی وسه شتر
سی و سه صدم درصد
۱/۵۸۴/۰۰۰/۰۰۰
جائفه
دیه
ثلث دیه کامل
۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
دامغه
دیه و ارش
ثلث دیه کامل+ارش
۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
سیاه شدن صورت بدون جراحت
شش دینار
۶ هزارم دیه کامل
۲۸/۸۰۰/۰۰۰
کبود شدن صورت و سایر اعضای بدن
 سه دینار
سه هزارم دیه کامل
۱۴/۴۰۰/۰۰۰
سرخ شدن اعضاء بدن
ربع دینار
یک چهارم از یک هزارم دیه کامل
 ۱/۲۰۰/۰۰۰
دیه نطفه که در رحم مستقر شده است
۲۰ دینار
دو صدم دیه کامل
۹۶/۰۰۰/۰۰۰
دیه علقه که خون بسته است
چهل دینار
جهار صدم دیه کامل
۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰
 دیه مضقه که بصورت گوشت درآمده است
شصت دینار
شش صدم دیه کامل
۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰
دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است
هشتاد دینار
هشت صدم دیه کامل
۳۸۴/۰۰۰/۰۰۰
 دیه جنین که گوشت واستخوان آن تمام شده است وهنوز روح درآن پیدا نشده است، فرقی بین پسر ودختر نیست
یکصد دینار
ده درصد دیه کامل
۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰
دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد)
دیه کامل
۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد)
نصف دیه کامل
۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
دیه جنین که روح در آن پیدا شده است واگر مشتبه باشد
سه چهارم دیه کامل
۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شکستگی مهر پشتی از ستون فقرات که درمان نگردد 
دیه کامل
۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شکستگی استخوان ترقوه در صورتی که درمان نشود یا معیوب درمان شود 
پنجاه درصد دیه کامل
۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شکستگی استخوان ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود (مطلوب)
 چهار درصد دیه کامل
۹۱/۲۰۰/۰۰۰
شکستگی هر دنده محیط بر قلب
دو و نیم درصد دیه کامل
۹۶/۰۰۰/۰۰۰
شکستگی هر دنده غیرمحیط بر قلب 
یک درصد دیه کامل
۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
قطع و یا از بین رفتن هر یک از دست ها یا پا از مفصل مچ (به شر آنکه دارای انگشتان کامل باشد)
۵۰ درصد
۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰
قطع تمام انگشتان یک دست یا پا از انتهای انگشتان یا تا مچ
پنجاه درصد
۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰
فلج شدن هر دست یا پا
۳۳٫۳۳۳۳۳۳ درصد
۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰

معیار محاسبه دیه در اسلام علاوه بر ۱۰۰ شتر، موارد دیگری را هم شامل می‌شود که عبارتند از ۱۰۰ گاو، یک هزار گوسفند، ۲۰۰ حلّه، یک هزار دینار و ۱۰ هزار درهم.

دیه نفس انسان با شتر محاسبه می‌شود و دیه سایر اعضای بدن با دینار،

(ارش  توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد)

بر اساس شرع و قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۹۷ ) دیه نفس انسان مسلمان یکی از امور شش گانه است که قاتل در انتخاب هر یک از آن‌ها مخیر می‌باشد و تلفیق آن‌ها جایز نیست:

۱- ۱۰۰ شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۲- ۲۰۰ گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۳- یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۴- ۲۰۰ دست لباس سالم از حله های یمن

۵- یک هزار دینار مسکوک و غیر مغشوش که هر درینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است.

۶- ۱۰ هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره هستند.

تبصره- قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آن‌ها پرداخت می‌شود.

الحاقیه بیمه شخص ثالث سال ۹۴ رایگان شد

الحاقیه بیمه شخص ثالث سال ۹۴ رایگان شد!

 با هدف همراهی صنعت بیمه با اهداف دولت تدبیر و امید در کاهش تورم؛ حق بیمه بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی تغییر نکرد

براساس تصمیم اتخاذ شده، به رغم افزایش ۱۰ درصدی نرخ دیه، حق بیمه شخص ثالث افزایش نیافته است.

ادامه مطلب …