دریافت خسارت بیمه- آتشسوزی هتل

آتشسوزی هتل

دریافت خسارت بیمه آتشسوزی هتل (وثیقه بانک)از طریق هیأت کارشناسی

الف ) خلاصه پرونده :

 • نوع بیمه نامه : آتشسوزی مرهونات بانکی (هتل)
  موضوع و ارزش مورد بیمه  : هتل ۴,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  پوشش های بیمه نامه :  انفجار،صاعقه ، زلزله
  علت حادثه طبق گزارش مقامات صلاحیتدار: اتصال سیم برق و بروز آتشسوزی
  میزان خسارت ارزیابی شده در زمان حادثه :  به ۸۰% ارزش ساختمان مورد بیمه خسارت وارد گردیده است .
  میزان خسارت پرداختی شرکت بیمه قبل از انجام مشاوره با گروه مشاورین “آفرینش “:  شرکت بیمه طی یک فقره چک مبلغ ۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به بانک عامل پرداخت نموده است .

ب)دلایل عدم پرداخت کامل خسارت توسط شرکت بیمه :

1- صدور گواهی بیمه یک ماه بعد از تاریخ حادثه صورت پذیرفته است !
2- پرداخت حق بیمه ۲ ماه بعد از تاریخ حادثه پرداخت گردیده است !
3- اعلام خسارت ۳ ماه بعد از وقوع حادثه صورت پذیرفته است !
4- نرخ حق بیمه پرداختی یک سوم حق بیمه واقعی بوده است! ( نرخ منزل مسکونی پرداخت گردیده است)

ج)شرح موضوع :

 • بیمه گذار بمنظور دریافت وام هتل خودرا بعنوان وثیقه در اختیار بانک قرار می دهد.
  بانک به موجب یک قرارداد کلی تمامی وثایق مشتریان خودرا نزد شرکت بیمه، بیمه می نماید.
  بعد از وقوع حادثه ،شرکت بیمه صرفاَ بمنظور حفظ روابط حسنه خود با بانک مبلغ ۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ذینفع بیمه نامه پرداخت می نماید.
  بانک طی مکاتبات متعدد از شرکت بیمه تقاضای رعایت حقوق زیاندیده (هتل) را می نماید.
  شرکت بیمه از ارائه هرگونه پاسخ به بانک و زیاندیده خودداری می نماید.
  زیاندیده(هتل) اقدام به طرح شکایت از شرکت بیمه در بیمه مرکزی ایران می نماید.
  واحد بازرسی و رسیدگی به شکایت بیمه مرکزی طی پیگیری های متعدد از شرکت بیمه تقاضای مستندات عدم پرداخت رانموده و نهایتاَ به زیاندیده اعلام می نماید که خسارت غیرقابل پیگیری و پرداخت می باشد!!!

اقدامات گروه مشاورینئ ” آفرینش “پس از عقد قرارداد

 • زیاندیده با ارائه خدمات مشاوره کارشناسان این گروه اقدام به طرح دادخواست غیرمالی در یکی از محاکم دادگاههای حقوقی شعهر تهران بر علیه بیمه گر می نماید .
  کارشناس مشاور(گروه مشاورین  آفرینش) بعنوان داور زیاندیده (هتل) به دادگاه معرفی می گردد
  شرکت بیمه نیز اقدام به معرفی کارشناس (داور) به دادگاه می نماید.
  کارشناس دفتر گروه مشاورین آفرینش بیمه از حضور در جلسات داوری خودداری نموده و بهانه های متعددی را مطرح می نماید.

  با راهنمایی مشاور، زیاندیده از دادگاه تقاضای معرفی کارشناس دیگری را بعنوان سرکارشناس می نماید .
  سرکارشناس مورد تائید دادگاه انتخاب و معرفی می گردد.

  با نشست و توافق کارشناس منتخب دادگاه و کارشناس منتخب زیاندیده(هتل) رأی کارشناسی صادر می گردد.
  شرکت بیمه به عدم حضور کارشناس خود در جلسه داوری اعتراض می نماید.
  اعتراض شرکت بیمه توسط قاضی دادگاه پذیرفته نمی شود.
  رأی دادگاه بدوی صادر می گردد.
  شرکت بیمه به رأی صادره براساس نظریه کارشناسان (۲ نفره) به دادگاه تجدید نظر اعتراض می نماید.
  رأی دادگاه تجدید نظر در تائید رأی دادگاه بدوی و تائید نظریه ۲ کارشناس منتخب زیاندیده( هتل) و کارشناس منتخب داوری صادر می گردد.
  شرکت بیمه از پرداخت خسارت با وجود آراء صادره خودداری می نماید .
  زیاندیده از دادگاه تقاضای اجرائیه می نماید .
  اجرائیه برای شرکت بیمه جهت پرداخت خسارت به زیاندیده صادر می گردد.

نتیجه :

 • نهایتاَ مبلغ ۸۹۱،۳۲۸،۰۳۲،۲ ریال بابت اصل خسارت پرداخت نشده ، مبلغ ۵۷۷،۱۴۶،۴۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۸۶۶،۹۶۹،۷۲ ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ ۲۱۷،۷۶۲،۶۱۰،۱ ریال بابت خسارت تأخیر تأذیه (تأخیر در پرداخت خسارت) در وجه زیاندیده (هتل) پرداخت گردید.