دریافت خسارت بیمه- آتشسوزی هتل

آتشسوزی هتل (وثیقه بانک) از طریق هیأت کارشناسی

دریافت خسارت بیمه آتشسوزی هتل (وثیقه بانک)از طریق هیأت کارشناسی  

الف ) خلاصه پرونده :

 

 • نوع بیمه نامه : آتشسوزی مرهونات بانکی (هتل)
 • موضوع و ارزش مورد بیمه  : هتل ۴,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • پوشش های بیمه نامه :  انفجار،صاعقه ، زلزله
 • علت حادثه طبق گزارش مقامات صلاحیتدار: اتصال سیم برق و بروز آتشسوزی
 • میزان خسارت ارزیابی شده در زمان حادثه :  به ۸۰% ارزش ساختمان مورد بیمه خسارت وارد گردیده است .
 • میزان خسارت پرداختی شرکت بیمه قبل از انجام مشاوره با گروه مشاورین “آفرینش “:  شرکت بیمه طی یک فقره چک مبلغ ۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به بانک عامل پرداخت نموده است .

ب)دلایل عدم پرداخت کامل خسارت توسط شرکت بیمه :

 

 1. صدور گواهی بیمه یک ماه بعد از تاریخ حادثه صورت پذیرفته است !
 2. پرداخت حق بیمه ۲ ماه بعد از تاریخ حادثه پرداخت گردیده است !
 3. اعلام خسارت ۳ ماه بعد از وقوع حادثه صورت پذیرفته است !
 4. نرخ حق بیمه پرداختی یک سوم حق بیمه واقعی بوده است! ( نرخ منزل مسکونی پرداخت گردیده است)

ج)شرح موضوع :

 • بیمه گذار بمنظور دریافت وام هتل خودرا بعنوان وثیقه در اختیار بانک قرار می دهد.
 • بانک به موجب یک قرارداد کلی تمامی وثایق مشتریان خودرا نزد شرکت بیمه، بیمه می نماید.
 • بعد از وقوع حادثه ،شرکت بیمه صرفاَ بمنظور حفظ روابط حسنه خود با بانک مبلغ ۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ذینفع بیمه نامه پرداخت می نماید.
 • بانک طی مکاتبات متعدد از شرکت بیمه تقاضای رعایت حقوق زیاندیده (هتل) را می نماید.
 • شرکت بیمه از ارائه هرگونه پاسخ به بانک و زیاندیده خودداری می نماید.
 • زیاندیده(هتل) اقدام به طرح شکایت از شرکت بیمه در بیمه مرکزی ایران می نماید.
 • واحد بازرسی و رسیدگی به شکایت بیمه مرکزی طی پیگیری های متعدد از شرکت بیمه تقاضای مستندات عدم پرداخت رانموده و نهایتاَ به زیاندیده اعلام می نماید که خسارت غیرقابل پیگیری و پرداخت می باشد!!!

اقدامات گروه مشاورین ” آفرینش ”  پس از عقد قرارداد

 • زیاندیده با ارائه خدمات مشاوره کارشناسان این گروه اقدام به طرح دادخواست غیرمالی در یکی از محاکم دادگاههای حقوقی شعهر تهران بر علیه بیمه گر می نماید .
 • کارشناس مشاور(گروه مشاورین  آفرینش) بعنوان داور زیاندیده (هتل) به دادگاه معرفی می گردد
 • شرکت بیمه نیز اقدام به معرفی کارشناس (داور) به دادگاه می نماید.
 • کارشناس دفتر گروه مشاورین آفرینش بیمه از حضور در جلسات داوری خودداری نموده و بهانه های متعددی را مطرح می نماید.
 • با راهنمایی مشاور، زیاندیده از دادگاه تقاضای معرفی کارشناس دیگری را بعنوان سرکارشناس می نماید .
 • سرکارشناس مورد تائید دادگاه انتخاب و معرفی می گردد.
 • با نشست و توافق کارشناس منتخب دادگاه و کارشناس منتخب زیاندیده(هتل) رأی کارشناسی صادر می گردد.
 • شرکت بیمه به عدم حضور کارشناس خود در جلسه داوری اعتراض می نماید.
 • اعتراض شرکت بیمه توسط قاضی دادگاه پذیرفته نمی شود.
 • رأی دادگاه بدوی صادر می گردد.
 • شرکت بیمه به رأی صادره براساس نظریه کارشناسان (۲ نفره) به دادگاه تجدید نظر اعتراض می نماید.
 • رأی دادگاه تجدید نظر در تائید رأی دادگاه بدوی و تائید نظریه ۲ کارشناس منتخب زیاندیده( هتل) و کارشناس منتخب داوری صادر می گردد.
 • شرکت بیمه از پرداخت خسارت با وجود آراء صادره خودداری می نماید .
 • زیاندیده از دادگاه تقاضای اجرائیه می نماید .
 • اجرائیه برای شرکت بیمه جهت پرداخت خسارت به زیاندیده صادر می گردد.

نتیجه : 

 

 • نهایتاَ مبلغ ۸۹۱،۳۲۸،۰۳۲،۲ ریال بابت اصل خسارت پرداخت نشده ،
 • مبلغ ۵۷۷،۱۴۶،۴۰ ریال بابت هزینه دادرسی
 • و مبلغ ۸۶۶،۹۶۹،۷۲ ریال بابت حق الوکاله وکیل
 • و مبلغ ۲۱۷،۷۶۲،۶۱۰،۱ ریال بابت خسارت تأخیر تأذیه (تأخیر در پرداخت خسارت) در وجه زیاندیده (هتل) پرداخت گردید.