دریافت خسارت حادثه آتش سوزی

آتش سوزی ( از طریق داوری با مراجعه به دادگاه )

آتش سوزی ( از طریق داوری با مراجعه به دادگاه )

  •     نوع بیمه نامه :  آتش سوزی ( صنعتی – غیر صنعتی

  •     موضوع بیمه :

موجودی،ساختمان و اثاثیه ثابت کارگاه  شامل انواع شلنگهای فشارقوی ،سیم دار، نخ دار و هیدرولیک و..

  •     پوشش ها :

پوشش خطرات اصلی شامل آتشسوزی،انفجار و صاعقه

  •     نوع حادثه :

آتشسوزی مشکوک به عمد

  •     میزان موجودی ارزیابی شده در زمان حادثه (بر اساس تقاضای بیمه گذار) :

            ۲,۰۲۴,۴۶۶,۰۰۰  ریال

  •     علت حادثه طبق گزارش مقامات صلاحیت دار :

“بروز حادثه در اثر ایجاد اتصال کوتاه در مدارات کابل کشی و گرم شدن عایق فرسوده کابلها وبروز حریق در کارگاه “

  •     دلایل عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه :

اعلام کارشناسی شرکت بیمه مبنی بر “عمدی بودن” وقوع حادثه و نهایتاً موافقت با پرداخت حداکثر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال به عنوان پرداخت ارفاقی !!!

  • نتایج حاصله پس از ارائه خدمات مشاوره :

            دریافت مبلغ  ۱,۶۳۰,۵۰۰,۰۰۰ریال از حساب شرکت بیمه به نفع بیمه گذار

  •     شرح موضوع :

بیمه گذار در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۲اقدام به خرید یک فقره بیمه نامه آتشسوزی غیر صنعتی از شرکت بیمه با موجودی  ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال

و حق بیمه پرداختی  ۶,۱۵۰,۰۰۰ریال نموده است .

کارگاه مزبور در مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۲ دچار حریق شده

که علت حادثه طبق گزارش آتش نشانی ایجاد اتصال کوتاه در مدارات کابل کشی

و گرم شدن عایق  فرسوده کابلها و بروز حریق در کارگاه اعلام گردید.

شرکت بیمه پس از ۳ ماه اعلام نمود که صرفاَ با پرداخت  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان موافقت می نماید .

بیمه گذار نسبت به استخدام مشاور بیمه ای از طریق گروه مشاورین “آفرینش”  اقدام می نماید .

مشاور بیمه گذار طی نامه ای به بیمه گر در اجرای شرایط عمومی بیمه نامه داور طرف خود را به شرکت بیمه معرفی می نماید .

شرکت بیمه از پذیرش داور معرفی شده خودداری می نماید .

بیمه گزار با هدایت مشاور به دادگاه مراجعه و طی یک دادخواست تقاضای معرفی داور برای رسیدگی اختلاف بوجودآمده می نماید .

دادگاه بر اساس نوع خواسته با معرفی داور موافقت و یک نفرکارشناس رسمی در امور آتشسوزی و یک کارشناس رسمی در امور بیمه جهت تشکیل هیات داوری معرفی می نماید .

داوران جلسه داوری تشکیل داده و رای داوری اعلام می نمایند .

داوران پس از بررسی کیفیت حادثه و ارزیابی میزان خسارت شرکت بیمه موظف به پرداخت  ۱,۶۳۰,۵۰۰,۰۰۰ریال خسارت می گردد.

علیرغم رأی صادره شرکت بیمه از اجرای رای داوران خودداری نموده و پرداخت خسارت خودداری می نماید .

بیمه گذار با راهنمایی مشاور به دادگاه مراجعه و تقاضای اجرای حکم داوری می نماید .

اجرائیه توسط دادگاه صادر و از حساب شرکت بیمه مبلغ خسارت تماماَ به نفع بیمه گذار پرداخت می گردد.

  •     نوع حل اختلاف :

از طریق داوری با مراجعه به دادگاه