آیین نامه شماره ۶۱

اندوخته‎ های قانونی مؤسسات بیمه

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۹، در اجرای ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری و به استناد بند ۸ ماده ۱۷ همان قانون،

آئین نامه اندوخته های قانونی مؤسسات بیمه را مشتمل بر ۶ ماده و یک تبصره به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱- مؤسسات بیمه مکلفند برای تقویت سرمایه و بنیه مالی خود، اندوخته های زیر را محاسبه و در حساب های خود منعکس نمایند:

الف) اندوخته قانونی

ب) اندوخته سرمایه ای

ماده۲- مؤسسات بیمه مکلفند هر سال حداقل یک بیستم از سود خالص مؤسسه را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نمایند.

زمانی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه رسید، موضوع کردن آن اختیاری است.

در صورتی که سرمایه مؤسسه افزایش یابد، کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.

ماده ۳- مؤسسات بیمه مکلفند هرسال حداقل یک دهم از سود خالص مؤسسه را به عنوان اندوخته سرمایه ای موضوع نمایند.

احتساب اندوخته سرمایه ای تا رسیدن به ۱۰۰% سرمایه مؤسسه الزامی است.

در صورتی که اندوخته سرمایه ای به سرمایه افزوده شود، کسر اندوخته مذکور تا رسیدن به ۱۰۰% سرمایه جدید ضروری می باشد.

تبصره – در صورتی که موضوع نمودن اندوخته قانونی با توجه به نصاب تعیین شده در ماده دو متوقف شود،

اندوخته سرمایه ای هرسال به حداقل پانزده درصد سود خالص افزایش خواهد یافت.

ماده ۴ – مؤسسات بیمه ا ی که در اساسنامه آنها نصاب بالاتری برای اندوخته های قانونی و سرمایه‎ای تعیین شده باشد،

می بایست اندوخته های مذکور را با نصاب‎های مقرر در اساسنامه منظور نمایند.

ماده ۵ – مؤسسات بیمه مجازند با رعایت استانداردهای حسابداری و تصویب مجامع عمومی خود، نسبت به موضوع نمودن سایر اندوخته ها اقدام نمایند.

ماده ۶ – این آئین نامه از تاریخ۱/۱/۱۳۸۹ جایگزین آئین نامه شماره۱۱ و متمم های آن خواهد بود.

منبع سایت بیمه مرکزی ایران

آیین نامه شماره ۶۱

اندوخته‎ های قانونی مؤسسات بیمه