انواع رشته های بیمه ای

انواع رشته های بیمه ای

انواع بیمه

بیمه‌ها در ایران به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:

بیمه های اجتماعی،

بیمه های بازرگانی

و بیمه های حمایتی

بیمه های اجتماعی:

بر مبنای قوانین کشوری و عموماً توسط دولت جاری می شود.

در ایران سازمان(صندوق) تامین اجتماعی مهمترین مرجع بیمه های اجتماعی است.

بیمه های بازرگانی :

شامل انواع قراردادهایی می شود که بین بیمه گر و بیمه گزار منعقد می گردد.

بیمه های اموال، اشخاص و مسوولیت از جمله بخش های اصلی این بیمه می باشد.

در بیمه های بازرگانی قانون تنها نقش نظارتی دارد.

بیمه های حمایتی:

ضمن آنکه مانند بیمه های بازرگانی از عقد قرارداد و رد و بدل شدن حق بیمه شکل می گیرند

بنا به دلایلی مورد حمایت مالی دولت نیز قرار دارند.

مثل بیمه کشاورزان و روستاییان یا بیمه صادرات

و برخی بیمه‌های بازرگانی خاص نیز اخیراً” در ایران بوجود امده است.

بیمه اشخاص شامل

 1. عمر
 2. حادثه
 3. درمان

بیمه اموال شامل

 1. بیمه اتومبیل (شخص ثالث، بدنه)
 2. آتش‌سوزی
 3. بیمه‌های مهندسی
 4. بیمه حمل و نقل (صادرات، واردات، ترانزیت، داخلی)
 5. بیمه فرش
 6. بیمه هواپیما
 7. کشتی و شناور

بیمه مسئولیت

بیمه‌های مسئولیت دارای انواع مختلفی است که برخی از آنها عبارتند از

 1. مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان
 2. مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان
 3. مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها – کلینیکها و درمانگاهها
 4. مسئولیت در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش‌سوزی و انفجار
 5. مسئولیت پیمانکاران
 6. مسئولیت مدیران اردوها
 7. مسئولیت تولید کنندگان کالا
 8. مسئولیت جامع شهرداری
 9. مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی
 10. مسئولیت مجموعه های ورزشی
 11. مسئولیت شکارچیان و محیط بانان(زیر رشته مسئولیت عمومی)
 12. مسئولیت رایانه
 13. مسئولیت حیوانات خانگی
 14. مسئولیت مدیران مراکز آموزشی
 15. مسئولیت مستاجر در مقابل موجر

بیمه‌ های خاص شامل

 1. بیمه مرهونات بانکی (وامهای بانکی)
 2. بیمه نامه پول در صندوق
 3. بیمه وجوه و مسکوکات (درراه)
 4. بیمه شتر مرغ
 5. بیمه اسب
 6. مسافرت به خارج