آیین نامه شماره ۳۱

شورای عالی بیمه در اجرای بندهای ۵ و ۷ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ,

مقررات مربوط به بازیافت خسارت مشتمل بر ۴ ماده و ۲ تبصره را در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۲ تصویب نمود:

ماده یک –

وجوه , اموال و حقوق مالیی که در نتیجه اقدامات بیمه گران پس از پرداخت خسارت بیمه گذار

بمنظور اعمال حق قانونی یا قراردادی خود به دست می آید خسارت بازیافتی نامیده میشود.

ماده دو –

موسسه بیمه موظف است معادل ارزش بازیافتی ها و یا اسناد مالیی که در قبال حقوق خود دریافت می نماید

سند انتظامی صادر و به حساب مربوطه منظور نماید.

ماده سه –

موسسه بیمه موظف است وجوهی را که بابت بازیافت خسارت دریافت می نماید

پس از کسر هزینه های وصول , به میزان خالص دریافتی تحت عنوان برگشت خسارت در حسابهای مربوطه ثبت نماید.

ماده چهار-

موسسه بیمه موظف است در اسرع وقت اموال بازیافتی را طبق ضوابط مربوطه به فروش رسانیده ,

وجوه حاصل را پس از کسر هزینه های فروش به ترتیب مقرر در ماده سه این آیین نامه در حسابها عمل نماید.

تبصره ۱-

بیمه گذار مربوطه در خرید اموال بازیافتی حق تقدم دارد.

تبصره ۲-

موسسه بیمه می تواند اموال بازیافتی مورد نیاز خود را به ارزش عادله تملک نماید

و در مورد وجوه حاصله وفق ماده سه این آیین نامه عمل نماید.