جلد دوم كتاب بيمه ساخت(احداث)

بیمه ساخت(احداث)جلد دوم

انتشار جلد دوم کتاب بیمه ساخت(احداث)

گزارش تحقیق پیشرفته ۲۰۸B 

ترجمه: علی اکبر ریسه

انتشارات پژوهشکده

جلددوم کتاب بیمه ساخت به گزارش گروه تحقیق پیشرفته ۲۰۸B و ترجمه علی اکبر ریسه توسط انتشارات پژوهشکده بیمه به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه،این گزارش عمدتا بر روش دقیق و مبسوط بیمه ساخت در بریتانیا تمرکز می کند

که تعداد زیادی از این گونه ریسک ها را از سایر نقاط دنیا، بیمه یا بیمه اتکایی می کند.
این کتاب در یازده فصل با عناوین زیر تنظیم شده است:

فصل اول: محدوده بیمه ساخت

فصل دوم: ریسک های عمومی

فصل سوم: ریسک های وی‍ژه- ساختمان و مهندسی عمران

فصل چهارم:ریسک های ویژه-سازه های مکانیکی، برقی و سازه های وابسته

فصل پنجم: تهیه- ریسک و استراتژی بیمه

فصل ششم: ملاحضات صدور بیمه نامه

فصل هفتم: اصول حقوقی و ویژگی های عمومی بیمه نامه

فصل هشتم: خسارت مادی

فصل نهم: تاخیر در تکمیل

فصل دهم: مسئولیت شخص ثالث

فصل یازدهم :ادعاهای خسارت.