جلد دوم كتاب بيمه ساخت(احداث)

انتشار جلد دوم کتاب بیمه ساخت(احداث)

گزارش تحقیق پیشرفته ۲۰۸B

ترجمه: علی اکبر ریسه

انتشارات پژوهشکده

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه،این گزارش عمدتا بر روش دقیق و مبسوط در بریتانیا تمرکز می کند

که تعداد زیادی از این گونه ریسک ها را از سایر نقاط دنیا، بیمه یا بیمه اتکایی می کند. این کتاب در یازده فصل با عناوین زیر تنظیم شده است:

فصل اول: محدوده بیمه ساخت

2- ریسک های عمومی

3- ریسک های وی‍ژه- ساختمان و مهندسی عمران

4- ریسک های ویژه-سازه های مکانیکی، برقی و سازه های وابسته

5- تهیه- ریسک و استراتژی بیمه

6- ملاحضات صدور بیمه نامه

7- اصول حقوقی و ویژگی های عمومی بیمه نامه

8- خسارت مادی

9- تاخیر در تکمیل

10-مسئولیت شخص ثالث

11- ادعاهای خسارت.