بیمه نامه آتشسوزی تحت پوشش سرقت

بیمه نامه آتشسوزی با پوشش سرقت

بیمه نامه آتشسوزی با پوشش سرقت
( از طریق داوری)
خلاصه پرونده:

نوع بیمه نامه: آتشسوزی تحت پوشش سرقت

موضوع فعالیت: ماشین آلات کشاورزی انبار موتور آلات کشاورزی
خطرات تحت پوشش: آتشسوزی،انفجار،صاعقه- خسارت ناشی از سنگینی برف (ساختمان،موجودی)، زلزله،آتشفشان (ساختمان،موجودی)،سرقت از موجودی

شرح موجودی:کلیه موجودی ها: انواع سمپاش،الکترو پمپ،کفکش،موتور برق انواع شلنگهای فشار قوی،چمن زن،کارواش

سقف تعهدات بیمه نامه : جمع سرمایه موجودی به مبلغ:  ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دلایل عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه: سرقت مسلحانه جزء استثنائات این بیمه نامه بوده طبق بند ۵ ماده ۴ این بیمه نامه ،استثنائات کلوز مخصوص پوشش سرقت

شرح حادثه:

بیمه گذار انبار کالایی را تحت عنوان آتش سوزی با پوشش سرقت از شرکت بیمه به صورت اقساطی بیمه می نماید.

انبار مذکور در طول بیمه نامه مورد سرقت قرار می گیرد

سارقین طی درگیری مسلحانه و با ضرب و شتم و جبر، کل موجودی انبار را تخلیه می نمایند.

بیمه گذار موضوع را به نیروی انتظامی اطلاع می دهد و متعاقبا شرکت بیمه را نیز مطلع می نماید.

با اعلام خسارت بیمه گذار،کارشناسان شرکت بیمه از محل حادثه بازدید و گزارشات خود را ارائه می نماید و

میزان موجودی مسروقه توسط نماینده حقوقی بملغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰۰ تومان برآورد می شود که

به علت سرقت مسلحانه طبق شرایط خصوصی و عمومی بیمه نامه جزء استثنائات قرار گرفته و

خسارت غیر قابل پرداخت اعلام می گردد.

شرکت بیمه با الحاقیه ایی  بیمه نامه را فسخ و حق بیمه برگشتی را به حساب بیمه گذار منظور می دارد و

طی نامه ایی پرونده را مختومه اعلام می دارد.

بیمه گذار با مراجعه گروه آفرینش تقاضای رسیدگی به موضوع از طریق داوری را می نماید

.شرکت بیمه با توجه به عدم قبول پرداخت از معرفی داور خودداری می نماید

بیمه گذار طی مراجعه به دادگاه تقاضای معرفی داور مستنکف (شرکت بیمه ) می نماید،

دادگاه نسبت به معرفی داور بیمه گر اعلام رأی نموده ، سپس ۲ داور منتخب نسبت به انتخاب سرداور اقدام و  هیئت داوری پس از بررسی اسناد و مدارک ابرازی طرفین دعوی و

رسیدگی های لازم و مذاکرات بعمل آمده و در جلسات ،حسب  محتویات پرونده،

رای داوری را به نفع بیمه گذار و خسارت را در تعهد بیمه گر دانسته و بیمه گر را مکلف به پرداخت خسارت نموده اند

پس از کسر فرانشیز مندرج بیمه نامه مبلغ ۱۹۲/۷۵۷/۸۱۰ تومان را بعنوان خسارت در و جه بیمه گذار (زیاندیده ) پرداخت می نماید.