بیمه نامه آتش سوزی صنعتی

آتش سوزی صنعتی

دریافت خسارت بیمه آتش سوزی صنعتی از طریق داوری 

بیمه نامه آتش سوزی صنعتی

 • نوع بیمه نامه: آتش سوزی – صنعتی

 • موضوع بیمه: ساختمان ها و دستگاههای تولید و مواد اولیه

 • پوشش ها: آتش سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله و آتشفشان

 • نوع حادثه: آتش سوزی عمدی

 • میزان خسارت پرداختی شرکت بیمه:  ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

 • میزان پرداخت خسارت بعد از انجام مشاوره: ۲،۱۵۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال

 

مراحل پیگیری پرونده : 

 • خواهان پرونده در تاریخ ۲۵/۸/۹۶ اقدام به خرید بیمه نامه آتش سوزی صنعتی از یک شرکت بیمه می نماید.
 • در تاریخ ۹۷/۲/۲۸  به استناد گزارش سازمان آتش نشانی علت آتش سوزی ، عمدی وبر اثر انداختن شی آتش زا توسط فرد ناشناس اعلام می گردد.
 • شرکت بیمه پس از بازدید از محل خسارت وتهیه صورتجلسه و استناد به گزارشات کارشناسان در برآورد خسارت ها ،میزان پرداخت خسارت پرداختی خود را ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ اعلام می دارد.
 • بعد از این نظر کارشناسی ، زیان دیده به گروه آفرینش مراجعه کرده و راهنمایی های لازم در رابطه با پیشرفت در پرونده را فرا می گیرد.
 • زیان دیده یکی از کارشناسان گروه آفرینش را به عنوان داور معرفی کرده و طی نامه ای از شرکت بیمه درخوست معرفی داور می کند.

نتیجه نهایی : 

هیات داوران به استناد گزارشات موجود در پرونده و مطالعه اسناد ومدارک ارائه شده

و استماع نظرات کارشناسان وطرفین،

شرکت بیمه را به پرداخت خسارت به مبلغ ۲،۱۵۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال در وجه بیمه گذار مکلف می نماید.