بیمه نامه مسئولیت کارفرما و دریافت خسارت از طریق داوری

بیمه نامه مسئولیت کارفرما و دریافت خسارت از طریق داوری

دریافت خسارت بیمه نامه مسئولیت کارفرما از طریق داوری

بیمه نامه مسئولیت کارفرما و دریافت خسارت از طریق داوری

نوع بیمه نامه: مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

تعهدات بیمه نامه : پرداخت غرامت فوت ونقص عضو هر نفر ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

شرح موضوع :

  • آقای م در تاریخ ۹۳/۳/۲۵  بعنوان بیمه گذار اقدام به خرید بیمه نامه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان از یک شرکت بیمه می کند.
  • در تاریخ ۹۳/۵/۳ کارگر جوشکار در حین کار از طبقات سقوط کرده و دچار صدمات شدید جسمانی می گردد.
  • در تاریخ ۹۵/۲/۵ دادگاه ،بیمه گذار را در این حادثه ۳۰ درصد مقصر اعلام می دارد

و با توجه به مبلغ ۲،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالی دیه ، شرکت بیمه گر مبلغ ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به زیان دیده پرداخت می کند.

  • بیمه گذار با توجه به اعتراض در مبلغ پرداختی به گروه کارشناسی آفرینش مراجعه کرده وراهنمایی های لازم را دریافت میدارد.
  • طی نامه ای به شرکت بیمه یکی از کارشناسان آفرینش به عنوان داور معرفی می گردد.
  • و از شرکت بیمه در خواست می شود داور خود را معرفی کند .

نتیجه نهایی:

بعد از جلسات متعدد داوری ، شرکت بیمه ملزم به پرداخت مبلغ ۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال علاوه بر مبلغ پرداختی قبل (۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) می گردد.