بیمه نامه مسئولیت کارفرما

دریافت خسارت از طریق داوری

بیمه نامه مسئولیت کارفرما و دریافت خسارت از طریق داوری

تعهدات بیمه نامه :

پرداخت غرامت فوت ونقص عضو هر نفر ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

  • شرح موضوع :

    آقای م در تاریخ ۹۳/۳/۲۵  بعنوان بیمه گذار اقدام به خرید بیمه نامه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان از یک شرکت بیمه می کند. در تاریخ ۹۳/۵/۳ کارگر جوشکار در حین کار از طبقات سقوط کرده و دچار صدمات شدید جسمانی می گردد.
    در تاریخ ۹۵/۲/۵ دادگاه ،بیمه گذار را در این حادثه ۳۰ درصد مقصر اعلام می دارد و با توجه به مبلغ ۲،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالی دیه ، شرکت بیمه گر مبلغ ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به زیان دیده پرداخت می کند.

    بیمه گذار با توجه به اعتراض در مبلغ پرداختی به گروه کارشناسی آفرینش مراجعه کرده و راهنمایی های لازم را دریافت میدارد.
    طی نامه ای به شرکت بیمه یکی از کارشناسان آفرینش به عنوان داور معرفی می گردد. و از شرکت بیمه در خواست می شود داور خود را معرفی کند .

نتیجه نهایی:
بعد از جلسات متعدد داوری ، شرکت بیمه ملزم به پرداخت مبلغ ۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال علاوه بر مبلغ پرداختی قبل (۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) می گردد.