تصادف با قطار مسافربری

تصادف با قطار و دریافت غرامت فوت (دیه کامل) از صندوق تأمین خسارتهای بدنی

سانحه ریلی (تصادف با قطار مسافربری)

نوع بیمه نامه : صندوق تامین خسارت های بدنی

نوع حادثه : تصادف عابر با قطار مسافربری (سانحه ریلی )

شرح حادثه :

 • برخورد قطار مسافربری مشهد –زنجان در تاریخ ۲/۷/۹۵ منجر به فوت پدر ودختری می گردد .
  در تاریخ ۱۰/۷/۹۵ کمیسیون پیگیری سوانح راه آهن علت حادثه را ورود به خط راه آهن در محل غیر مجاز اعلام می نماید وعابرین را ۱۰۰ درصد مقصر اعلام می کند .
  وراث برای احقاق حق خود وبه منظور پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی به طرح دعوی در دادگاه می نمایند .
  دادگاه نیز راه آهن را مقصر ندانسته وپدر را در فوت خود وفرزندش مقصر اعلام می کند.
  وراث بعد از آن برای دریافت مشاوره به گروه مشاورین آفرینش مراجعه می نماید .
  با پیگیری کارشناسان آفرینش پرونده خسارتی در صندوق بیمه تشکیل ومورد بررسی قرار می گیرد .
نتیجه :
در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۵ صندوق تامین خسارت های بدنی کل غرامت دیه پدر را پرداخت و طی نامه ای غرامت دیه دختر را بدلیل مقصر بودن پدر در فوت فرزند غیر قابل پرداخت اعلام می نماید.
با تلاش تیم کارشناسی و وکلای آفرینش و مراجعه به دادگاه و ارائه مستندات ، دادگاه صندوق را به پرداخت غرامت دیه دختر علاوه بر پرداخت دیه پدر محکوم می نماید

تصادف با قطار مسافربری