تصادف با قطار مسافربری (سانحه ریلی )

تصادف با قطار و دریافت غرامت فوت

تصادف با قطار و دریافت غرامت فوت (دیه کامل) از صندوق تأمین خسارتهای بدنی

تصادف عابر پیاده با قطار مسافربری (سانحه ریلی )

نوع بیمه نامه :

                صندوق تامین خسارت های بدنی

نوع حادثه :

                     تصادف عابر با قطار مسافربری (سانحه ریلی )

شرح حادثه :

  • برخورد قطار مسافربری مشهد –زنجان در تاریخ ۲/۷/۹۵ منجر به فوت پدر ودختری می گردد .
  • در تاریخ ۱۰/۷/۹۵ کمیسیون پیگیری سوانح راه آهن علت حادثه را ورود به خط راه آهن در محل غیر مجاز اعلام می نماید وعابرین را ۱۰۰ درصد مقصر اعلام می کند .
  • وراث برای احقاق حق خود وبه منظور پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی به طرح دعوی در دادگاه می نمایند .
  • دادگاه نیز راه آهن را مقصر ندانسته وپدر را در فوت خود وفرزندش مقصر اعلام می کند.
  • وراث بعد از آن برای دریافت مشاوره به گروه مشاورین آفرینش مراجعه می نماید .
  • با پیگیری کارشناسان آفرینش پرونده خسارتی در صندوق بیمه تشکیل ومورد بررسی قرار می گیرد .

نتیجه :

در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۵ صندوق تامین خسارت های بدنی کل غرامت دیه پدر را پرداخت و طی نامه ای غرامت دیه دختر را بدلیل مقصر بودن پدر در فوت فرزند غیر قابل پرداخت اعلام می نماید.

با تلاش تیم کارشناسی و وکلای آفرینش ومراجعه به دادگاه وارائه مستندات ،دادگاه صندوق را به پرداخت غرامت دیه دختر علاوه بر پرداخت دیه پدر محکوم می نماید