تصادف با قطار و دریافت غرامت فوت (دیه کامل) از صندوق تأمین خسارتهای بدنی

حادثه ریلی

سانحه ریلی 

تصادف عابر پیاده با قطار مسافربری (سانحه ریلی ) و  دریافت دیه کامل  از صندوق تأمین خسارتهای بدنی

 

پرونده تصادف قطار 

نوع بیمه نامه:                          صندوق تامین خسارت های بدنی

نوع حادثه:                                 تصادف عابر پیاده با قطار مسافربری (سانحه ریلی )

شرح حادثه :

  • برخورد قطار مسافربری تهران –مراغه در تاریخ ۱۳/۴/۹۲منجر به فوت خانم ۳۱ساله ای می گردد.
  • در تاریخ ۱۴/۵/۹۲کمیسیون پیگیری سوانح راه آهن علت حادثه را ورود غیر مجاز به حریم وتاسیسات فنی راه آهن اعلام می نماید.
  • پس از اعتراض وراث متوفی به رای بدوی و ارجاع پرونده به کمیسیون عالی سوانح راه آهن به استناد قوانین ایمنی راهها وراه آهن متوفی ۱۰۰%مقصر شناخته می شود.
  • ورثه متوفی به منظور پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی در دادگاه طرح دعوی حقوقی می نمایند.
  • دادگاه عمومی رای بر برائت راه آهن صادر نموده ودادگاه نیز راه آهن را مقصر حادثه نمی شناسد.
  • بعداز گذشت ۴سال ازفوت آن مرحومه ودر تاریخ ۹/۳/۹۶،وراث به دفتر گروه آفرینش مراجعه کرده ،جوانب موضوع بررسی ونسبت به چگونگی دریافت غرامت دیه راهنمایی های لازم ارائه می گردد.
  • با مشاوره وپیگیری کارشناسان شرکت آفرینش پرونده خسارتی در صندوق بیمه تشکیل ومورد بررسی قرار می گیرد.
  • در ابتدا صندوق تامین خسارت های بدنی به دلایل مختلف از جمله فقدان مستندات کافی از پرداخت غرامت دیه خودداری می نماید.
  • با تلاش تیم کارشناسی آفرینش ومراجعه به دادگاه ،صندوق بیمه محکوم به پرداخت دیه می گردد.

نتیجه نهایی:

با توجه به عدم وجود بیمه نامه ای و عدم تعهد راه آهن و تقصیر ۱۰۰%متوفی در تاریخ ۹۸/۷/۹ صندوق اقدام به واریز مبلغ ۲۴۶۰۰۰۰۰۰تومان غرامت دیه به صورت یوم الادا در وجه وراث متوفی می نماید.