تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها

آیین نامه شماره۲

تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۳ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

آیین نامه زیر را که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه مورخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۵۱ تصویب نمود:

ماده یک –

انواع معاملات بیمه که موسسات بیمه کشور مجاز به صدور بیمه نامه برای آن هستند عبارتند از:

۱- انواع بیمه های زندگی
۲- انواع بیمه های حوادث شخصی
۳- بیمه های درمانی
۴- بیمه آتش سوزی و خطرات تابعه آن از قبیل انفجار , دزدی, زلزله و سیل و سقوط هواپیما
۵- بیمه باربری
۶- بیمه وسائط نقلیه آبی و مسئولیت مدنی مربوط به آن
۷- بیمه هواپیما و مسئولیت مدنی مربوط به آن
۸- بیمه اتومبیل و مسئولیت مدنی مربوط به آن
۹- بیمه مسئولیت های مدنی عمومی
۱۰- بیمه مسئولیت های حرفه ای
۱۱- بیمه های تمام خطر مقاطعه کاری و نصب و مسئولیت مدنی مربوط به آن
۱۲- بیمه پول در صندوق و در حین حمل
۱۳- بیمه صداقت و امانت کارمندان
۱۴- بیمه های مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و صنایع وابسته

ماده دو –

شرائط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی و باربری و بدنه اتومبیل که توسط سندیکای بیمه گران ایران تهیه شده فعلا” مورد تایید شورای عالی بیمه است.

ماده سه –

موسسات بیمه میتوانند بیمه نامه های زندگی و حوادث شخصی و تمام خطر مقاطعه کاری را طبق شرائط عمومی بیمه نامه های مورد عمل فعلی خود صادر نمایند.

ماده چهار –

موسسات بیمه می توانند بیمه نامه های بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری را طبق شرائط عمومی بیمه نامه های متحدالشکل مورد عمل فعلی صادر نمایند.

ماده پنج –

در مورد سایر انواع بیمه موسسات بیمه قبل از صدور بیمه نامه موافقت بیمه مرکزی ایران را در مورد شرائط عمومی بیمه نامه ها جلب خواهند کرد