قانون بیمه شخص ثالث

جبران خسارت جرح و یا صدمه بدنی راننده

اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۱۹ به پیشنهاد شماره ۳۴۳۱۱/۸۴۴۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

(بیمه حوادث راننده مسبب حادثه ) ، موضوع تصویب نامه شماره ۵۱۰۵۱/ت ۵۳۸۰۵ ه مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ ،

عبارت ” که حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام خواهد بود ” بعد از عبارت ” بیمه نامه است ” اضافه می شود.

ماده ۴ – میزان تعهد بیمه گر در هر حادثه برای جبران خسارت فوت ، معادل مبلغ مندرج در بیمه نامه و برای جبران خسارت جرح و یا صدمه بدنی، برابر با

حاصل ضرب درصد دیه یا ارش تعیین شده در مبلغ مندرج در بیمه نامه است . که حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام خواهد بود

هزینه معالجه بیمه شده نیز بر اساس تعرفه های مصوب هیئت وزیران و با رعایت ماده (۳۵) قانون تحت پوشش بیمه می باشد.

در هر حال مجموع خسارت بدنی قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در هر حادثه از مبلغ بیمه مندرج در بیمه نامه بیشتر نخواهد بود.

جبران خسارت جرح و یا صدمه بدنی راننده