جدول محاسبه ریالی دیه در سال ۹۸

نحوه محاسبه دیه در سال ۹۸

جدول محاسبه ریالی دیه

نوع دیهنرخ دیه به ریالنوع دیهنرخ دیه به ریال
دیه کامل۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰چهار درصد دیه۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰
یک دبنار شرعی۲/۷۰۰/۰۰۰چهار و نیم درصد دیه۱۲۱/۵۰۰/۰۰۰
یک درهم شرعی۲۷۰/۰۰۰پنج درصد دیه۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰
یک شتر۲۷/۰۰۰/۰۰۰پنج و نیم درصد دیه۱۴۸/۵۰۰/۰۰۰
یک ده هزارم دیه۲۷۰/۰۰۰شش درصد دیه۱۶۲/۰۰۰/۰۰۰
یک هزارم دیه۲/۷۰۰/۰۰۰شش و نیم درصد دیه۱۷۵/۵۰۰/۰۰۰
یک صدم دیه۲۷/۰۰۰/۰۰۰هفت درصد دیه۱۸۹/۰۰۰/۰۰۰
نیم صدم دیه۱۳/۵۰۰/۰۰۰هفت ونیم درصد دیه۲۰۲/۵۰۰/۰۰۰
یک دهم درصد دیه۲/۷۰۰/۰۰۰هشت درصد دیه۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰
دو دهم درصد دیه۵/۴۰۰/۰۰۰هشت و نیم درصد دیه۲۲۹/۵۰۰/۰۰۰
سه دهم درصد دیه۸/۱۰۰/۰۰۰نه درصد دیه۲۴۳/۰۰۰/۰۰۰
چهار دهم درصد دیه۱۰/۸۰۰/۰۰۰ده درصد دیه۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰
پنج دهم درصد دیه۱۳/۵۰۰/۰۰۰یک دهم دیه۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰
شش دهم درصد دیه۱۶/۲۰۰/۰۰۰دو دهم دیه۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰
هفت دهم درصد دیه۱۸/۹۰۰/۰۰۰سه دهم دیه۸۱۰/۰۰۰/۰۰۰
هشت دهم درصد دیه۲۱/۶۰۰/۰۰۰چهار دهم دیه۱/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰
نه دهم درصد دیه۲۴/۳۰۰/۰۰۰پنج دهم دیه۱/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰
یک درصد دیه کامل۲۷/۰۰۰/۰۰۰شش دهم دیه۱/۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و یک دهم درصد دیه۲۹/۷۰۰/۰۰۰هفت دهم دیه۱/۸۹۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و دو دهم درصد دیه۳۲/۴۰۰/۰۰۰هشت دهم دیه۲/۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و سه دهم درصد دیه۳۵/۱۰۰/۰۰۰نه دهم دیه۲/۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و چهاردهم درصد دیه۳۷/۸۰۰/۰۰۰نصف دیه کامل۱/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و پنج دهم درصد دیه۴۰/۵۰۰/۰۰۰ثلث دیه کامل۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و شش دهم درصد دیه۴۳/۲۰۰/۰۰۰ربع دیه کامل۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰
یک و هفت دهم درصد دیه۴۵/۹۰۰/۰۰۰خمس دیه کامل۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰
یک و هشت دهم درصد دیه۴۸/۶۰۰/۰۰۰چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل۴۳۲/۰۰۰/۰۰۰
یک و نه دهم درصد دیه۵۱/۳۰۰/۰۰۰چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم از دیه کامل۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰
دو درصد دیه۵۴/۰۰۰/۰۰۰یک پنجم از یک دهم دیه کامل۵۴/۰۰۰/۰۰۰
دو و نیم درصد دیه۶۷/۵۰۰/۰۰۰یک سوم از یک دهم دیه کامل۹۰/۰۰۰/۰۰۰
سه درصد دیه۸۱/۰۰۰/۰۰۰نصف دیه کامل۱/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰
سه و نیم درصد دیه۹۴/۵۰۰/۰۰۰دیه کامل در ماه های حرام۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
جدول محاسبه ریالی دیه