جدیدترین اخبار صنعت بیمه

راننده مقصر حادثه
آشنایی با انواع بیمه در صنعت
دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی
دوره آموزشی آنلاین دریافت سریع و کامل خسارت از شرکت های بیمه
پرداخت دیه راننده مقصر حادثه
داوری بیمه ای

کتب بیمه ای

بیمه های اموال و مسئولیت
مبانی فنی در مؤسسات بیمه
عوامل ریسک و فاکتورهای مؤثر بر محسبه حق بیمه در رشته بیمه های باربری
کتاب مبانی بیمه سنجی بیمه های حوادث
کتاب بیمه های مهندسی از تئوری تا عمل
جلد اول کتاب جامع آموزش بیمه
ماهیت و کاربرد بیمه اتکایی
کتاب جامع آموزش بیمه جلد دوم
مدیریت ریسک
مباحث تکمیلی در بیمه های اشخاص
عوامل ریسک و فاکتورهای موثر محاسبه حق بیمه در بیمه های آتش سوزی
انتشارطرح مطالعه روش های محاسباتی و ارزیابی ریسک های مختلف بیمه حوادث
جلد دوم کتاب بیمه ساخت(احداث)
انتشار جلد اول کتاب بیمه ساخت(احداث)
انتشار کتاب مبانی بیمه