خسارت دیدگان حوادث ریلی

چرا بیمه نامه شخص ثالث قطار مغفول مانده است؟

ادامه نوشته

مسئولیت مدنی حرفه ای

مسئولیت مدنی حرفه ای

معاونت آموزشی پژوهشی نظام پزشکی تهران بزرگ با همکاری کانون حقوق بیمه گذاران برگزار می کند. ادامه نوشته

اعتبار بیمه نامه رانندگان گواهینامه منقضی شده

اعتبار بیمه نامه دارندگان گواهینامه منقضی شده

ادامه نوشته