جنبه های حقوقی بیمه های عمر

جنبه های حقوقی بیمه های عمر جلد دوم

انتشار جلد دوم کتاب جنبه های حقوقی بیمه های عمر

نوشته ادواردای . گریوز و برک ای. کریستنسن

ترجمه :سید محمدرضا حسینی

انتشارات پژوهشکده بیمه 

 

 

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه متن حاضر، متنی مقدماتی در مورد جنبه های حقوقی بیمه عمر می باشد.

این کتاب در نه فصل با عناوین زیر تهیه گردیده است:
فصل اول :حقوق و دادخواهی ها

فصل دوم :اجرای قرارداد توسط بیمه گر

فصل سوم :ذی نفع-قسمت اول

فصل چهارم : ذی نفع قسمت دوم

فصل پنجم :واگذاری قراردادهای بیمه عمر

فصل ششم :مصونیت در برابر طلبکاران

فصل هفتم :نمایندگان و واسطه ها

فصل هشتم :تبلیغات و حریم خصوصی‌

فصل نهم : فوت