انتشار جلد سوم كتاب جنبه هاي حقوقي بيمه هاي عمر

جنبه های حقوقی بیمه های عمر جلد سوم

انتشار جلد سوم کتاب جنبه های حقوقی بیمه های عمر

نوشته ادواردای . گریوز و برک ای. کریستنسن

ترجمه سید محمدرضا حسینی 

انتشارات پژوهشکده بیمه 

جلد سوم کتاب جنبه های حقوقی بیمه های عمر نوشته ادواردای . گریوز و برک ای. کریستنسن و ترجمه سید محمدرضا حسینی توسط انتشارات پژوهشکده بیمه به چاپ رسید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه متن حاضر، متنی مقدماتی در مورد جنبه های حقوقی بیمه عمر می باشد.

این کتاب در نونزده فصل با عناوین زیر تهیه گردیده است:

بخش اول

فصل اول :مفاهیم بنیادین حقوق

فصل دوم :اصول مبنایی حقوق قراردادها

فصل سوم :تشکیل قرارداد بیمه عمر

بخش دوم

فصل اول : تشکیل قرارداد بیمه عمر

فصل دوم : فسخ قرارداد توسط بیمه گر

فصل سوم : اسقاط حق

فصل چهارم : قاعده منع انکار و انتخاب توسط بیمه گر

فصل پنجم : عدم اعتراض

فصل ششم :مفاد بیمه نامه

فصل هفتم :حق بیمه

فصل هشتم :حقوق و دادخواهی

فصل نهم :اجرای قرارداد توسط بیمه گر

فصل دهم :ذی نفع(قسمت اول)

فصل یازدهم :ذی نفع(قسمت دوم)

فصل دوازدهم :واگذاری قراردادهای بیمه عمر

فصل سیزدهم :مصونیت در برابر طلبکاران

فصل چهاردهم :نمایندگان و واسطه ها

فصل پانزدهم :تبلیغات و حریم خصوصی

فصل شانزدهم : فوت و گزیده ای از کتاب “به بیان دقیق تر” .