سمینار حقوق بیمه گذاران

حقوق بیمه گذاران و چالش های پنهان بیمه ای

واحد آموزش انجمن مدیران صنایع خراسان  با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان

و گروه مشاورین آفرینش

حقوق بیمه گذاران  و چالش های پنهان بیمه ای

سمیناری متفاوت بمنظور دستیابی به حداکثر امنیت شغلی و حرفه ای در فعالیتهای مهندسی ، تولیدی ، بازرگانی

  • تشریح خلاصه عملکرد شرکتهای بیمه گر در ارتباط با حقوق بیمه گذاران و ذینفعان بیمه نامه
  • تبیین مهمترین قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی ( مسئولیت و آتش سوزی و …)
  • تبیین تغییراتی که در قوانین بیمه از نظر خریدارن بیمه دور می ماند
  • مهمترین نکات در زمان اعلام خسارت و ارائه مدارک به شرکت های بیمه
  • تحلیل قوانین و نکات مهم در قرارداد بیمه های مهندسی و مسئولیت
  • اصول و مبانی تفاهم نامه نویسی ( جامع ) در قراردادهای بیمه ای
  • تبیین مبانی و آنالیز محاسبات حق بیمه های پوشش های مختلف بیمه ای
  • مهمترین دلایل قانونی شرکت های بیمه گر در عدم پرداخت یا کاهش مبلغ خسارت
  • مهمترین شیوه های رفع اختلاف در قراردادهای بیمه ای
  • تبیین جایگاه قانونی نمایندگان، کارگزاران و ارزیابان خسارت های بیمه ای