سمینار حقوق بیمه گذاران

سمینار حقوق بیمه گذاران

۱- نام دوره :سمینار حقوق بیمه گذاران

مدت دوره :  ۶ ساعت

مدرسان :

         آقای غریب

          آقای لطفی

سطح دوره :  مقدمانی

۲- نام دوره : سمینار تکنیک های کاربردی در انعقاد قرارداد های بیمه ای با شرکت بیمه

مدت دوره                 ۲۰ ساعت

    مدرسان :

                    آقای غریب

                   آقای لطفی

سطح دوره :   پیشرفته