حقوق بیمه گذاران

حقوق بیمه گذاران

حقوق بیمه گذاران (خریداران و ذینفعان بیمه نامه ) و چالش های پنهان بیمه ای در

” بیمه های بازرگانی “

 

حقوق بیمه گذاران و چالش های پنهان بیمه ای در بیمه های بازرگانی

اصول و کلیات حاکم بر صنعت بیمه های بازرگانی

 

– منابع قوانین  و مقررات دربیمه های بازرگانی وشیوه تصویب آنها

– بررسی نقش اصول بیمه درتدوین قوانین ومقررات بیمه

 

–  تشریح مهمترین قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی

– نحوه دستیابی به جدید ترین قوانین و مقررات بیمه

– قوانین و مقرراتی که از نظر خریداران بیمه نامه دور می ماند.

– جایگاه و اهمیت قانونی

– حقوقی تکمیل فرم  پیشنهاد

انواع بیمه های مرتبط با فعالیت بانکی و مالی

نحوه اعلام خسارت وارائه  مدارک به شرکت بیمه

–  انواع مکاتبات اداری و حقوقی با شرکت های بیمه

– تبیین دلایل فنی و حقوقی تفاهم نویسی با شرکت بیمه

– نحوه تغییر و تعدیل شرایط  بیمه نامه ها در تفاهم نامه

 تشریح شیوهای  رفع اختلاف در قراردادهای بیمه ای 

 سازمان و تشکیلات شرکت ها و موسسات وابسته در صنعت بیمه

– نقش سازمان های نظارتی

– حاکمیتی بر فعالیت موسسات بیمه ای

– تشریح وجوه تمایز شرکت های بیمه خصوصی و دولتی و نمایندگان

– تبیین جایگاه قانونی  نمایندگان ، کارگزاران ، ارزیابان خسارت  بیمه ای

–  سایر موسسات و شرکتهای  فعال  و مرتبط با صنعت بیمه .