کارشناس بیمه

داوری در صنعت بیمه

داوری تجاری

به موجب بند (الف ) ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی

“داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله ی شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی “

ادامه نوشته